39

Щысэ зытепхын унагъох

Майкоп, 7 сентября - АиФ-Адыгея.

Унагъом иджэныкъо машIо и Мафэ ипэгъокIэу 2019-рэ илъэсым зэхащэгъэ Урысые зэнэкъокъоу «Илъэсым иунагъу» зыфиIорэм ыкIи мыщ ишъолъыр едзыгъо ахэлэжьагъэхэмрэ текIоныгъэ къащыдэзыхыгъэхэмрэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ аIукIагъ. МэфэкI шIыкIэм тетэу кIогъэ зэхахьэм хэлэжьагъэх ыпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ зэнэкъокъум илъэныкъо зэфэшъхьафхэм чанэу закъыщызыгъэлъэгъогъэхэ зэшъхьэгъусэхэу Шэуджэн Кимэрэ Асиетрэ, Николай ыкIи Лариса Удаловхэр, Дачэ Беслъанрэ Маринэрэ, Олег ыкIи Анна Сидоровхэр, КIэмэщ Муратрэ Фатимэрэ, ахэм ялъфыгъэхэр, къакIэхъухьажьыгъэхэр.

Урысые зэнэкъокъум изэхэщакIохэм зэфэхьысыжьэу ашIыгъэмкIэ, лъэныкъоу «Къоджэ унагъор» зыфиIорэм ащытекIуагъ Дачэ Беслъанрэ Маринэрэ яунагъо. Мы илъэсым чъэпыогъум и 29 — 31-м Москва щыкIощт зэхахьэм унагъор рагъэблэгъагъ, ащ къащафэгушIощтых.

Адыгеим и ЛIышъхьэ мэфэкI зэхахьэм пэублэ псалъэ къыщишIызэ, Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэм шIуфэс гущыIэхэмкIэ зафигъэзагъ, унагъор зыфэдэн фаемкIэ щысэшIу къызэрагъэлъагъорэр, ащкIэ ахэм зэрафэразэр хигъэунэфыкIыгъ.

«ЗэгурыIоныгъэ зэрылъ, сабыибэ зэрыс унагъор обществэм ылъапс, шъо ахэм зэу шъуащыщ. Сыд фэдэрэ псэупIэ тыкIуагъэми, уахътэ къыхэтэгъэкIышъ, сабыибэ зэрыс унагъохэм адэжь теблагъэ, ахэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыфэдэм зыщытэгъэгъуазэ, Iофыгъо зэфэшъхьафхэм татегущыIэ, тишIуагъэ зэрядгъэкIыщтым тыпылъ. УФ-м и Президентэу Владимир Путиным пшъэрылъ шъхьаIэу къыгъэуцухэрэм ащыщ унагъом, ным, кIэлэцIыкIугъом къэралыгъом ынаIэ атыригъэтыныр, IэпыIэгъу афэхъуныр. Ар зэрифэшъуашэу республикэм щыдгъэцэкIэным тыпылъ. Непэрэ зэIукIэгъум къекIолIэгъэ бзылъфыгъэхэр сабыйхэм япIункIэ, унагъом иджэныкъо машIо икъэухъумэнкIэ щысэтехыпIэу зэрэщытхэм дакIоу, ящыIэныгъэ гъогу къыщыхахыгъэ сэнэхьатми чанэу рэлажьэх, общественнэ щыIакIэм къыхэлажьэх, гъэхъэгъэшIухэр ашIых. Ащ фэдэ екIолIакIэр ары хэхъоныгъэ тэзыгъэшIыщтыр, зыпкъитыныгъэ къытхэзылъхьащтыр», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Шъхьэихыгъэ зэдэгущыIэгъум илъэхъан унагъохэм ялIыкIохэм яеплъыкIэхэр, гъэхъагъэу яIэхэр къыраIотыкIыгъэх. Унагъор гъэпытэгъэным ыкIи ащ IэпыIэгъу фэхъугъэным ынаIэ зэратетымкIэ республикэм ипащэ къыфэрэзагъэх. Мыхэм илъэс шъэныкъом ехъугъэу зэдэпсэухэрэ зэшъхьэгъусэхэр, сабыибэ зыпIухэрэр, унэгъо ныбжьыкIэхэр ахэтых. Къэралыгъор, республикэр IэпыIэгъу къазэрафэхъухэрэм ишIуагъэкIэ ныбжьыкIэхэм къуаджэм къызэрагъэзэжьырэр, чIыгулэжьыным зыкъызэриIэтыжьыгъэр анахь шъхьаIэу къыхагъэщы.

«Къуаджэр специалистхэм ащэкIэ. Ар къыдэтлъытэзэ, къэралыгъо программэу щыIэхэм яшIуагъэкIэ ныбжьыкIэхэр, зисэнэхьат хэшIыкI фызиIэ специалистхэр къоджэ псэупIэхэм къятщэлIэнхэм, IофшIэным кIэдгъэгушIунхэм тыпылъ, ар тапэкIи лъыдгъэкIотэщт», — къариIуагъ къэзэрэугъоигъэхэм КъумпIыл Мурат.

Зэхахьэм хэлэжьэгъэ унагъохэм къафэгушIуагъэх ыкIи гущыIэ фабэхэр къафаIуагъэх АР-м ивице-премьерэу Наталья Широковамрэ Адыгеим IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ ипащэу Мырзэ Джанбэчрэ.

«УФ-м и Президент, федеральнэ гупчэр IэпыIэгъу къытфэмыхъухэу мыщ фэдэ къэгъэлъэгъон дэгъухэр тиIэнхэ тлъэкIыщтыгъэп, ащкIэ ахэм лъэшэу тафэраз. Адыгеим зэрэщыпсэухэрэм тицIыфхэр рыгушхонхэм, джыри нахь хэхъоныгъэшIухэм тафэкIоным тишъыпкъэу Iоф дэтшIэщт. АщкIэ шъощ фэдэ унагъохэм бэкIэ тащэгугъы», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Iофтхьабзэм икIэухым мэфэкI зэхахьэм къырагъэблэгъэгъэ унагъохэм щытхъу тхылъхэр, шIухьафтынхэр республикэм ипащэ аритыжьыгъэх.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах