Примерное время чтения: 3 минуты
44

ПшъэдэкIыжьышхо зыхьырэ къулыкъум имэфэкI

Майкоп, 8 ноября - АиФ-Адыгея.

УФ-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ икъулыкъухэм яIофышIэ и Мафэу къэблагъэрэм ипэгъокIэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу Владимир Алай тыгъуасэ зэIукIэгъу дыриIагъ. Социальнэ пшъэдэкIыжьышхо зыхьырэ къулыкъум гъэхъагъэу иIэхэм, непэ анахьэу ынаIэ зытыригъэтхэрэ Iофыгъохэм, пшъэрылъхэр зэшIохыгъэхэ зэрэхъурэм лъэныкъохэр атегущыIагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ пэублэ псалъэ къышIызэ, мы сэнэхьатым зищыIэныгъэ гъогу езыпхыгъэ пстэуми, анахьэу ветеранхэм, ямэфэкIыкIэ къафэгушIуагъ. Шъолъырым зыпкъ итэу хэхъоныгъэ ышIыным, рэхьатныгъэ илъыным полицием икъулыкъушIэхэм яIахьышхо зэрэхашIыхьэрэр хигъэунэфыкIыгъ.

«Мэхьанэшхо зиIэ Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафыбэ республикэм щызэхэтэщэ. Ахэр щынэгъончъэу рекIокIынхэм, цIыфхэм ярэхьатныгъэ къэухъумэгъэным, обществэм зэгурыIоныгъэ, зыкIыныгъэ хэлъынхэм хэбзэухъумакIохэм акIуачIэ рахьылIэ, ащкIэ нэбгырэ пэпчъ тыфэраз. ГумэкIыгъо чIыпIэ тызифэкIэ апэ дэдэ тызэуалIэрэр, тиIофыгъо зэхэзыфынэу тызщыгугъырэр полициер ары. Арышъ, тэ тырэхьат, сыда пIомэ шъо тыкъызэрэшъуухъумэрэр тэшIэ, зэхэтэшIэ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат министрэм зыфигъазэзэ.

Владимир Алай гущыIэр зештэм, ведомствэм иматериальнэ-техническэ зытет нахьышIу шIыгъэнымкIэ, къулыкъушIэхэм япшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу агъэцэкIэн амал яIэнымкIэ IэпыIэгъу къафэхъурэ республикэм ипащэ зэрэфэразэхэр риIуагъ.

Мы илъэсым Iофэу ышIагъэм изэфэхьысыжьхэр министрэм къышIыхэзэ, гъэхъагъэхэри, ащ дакIоу гумэкIыгъохэри зэрэщыIэхэр хигъэунэфыкIыгъ. Анахь шъхьаIэу къыхигъэщыгъэр блэкIыгъэ илъэсым мыщ фэдэ иуахътэ егъэпшагъэмэ, бзэджэшIагъэу зэхафын алъэкIыгъэр процент 39-кIэ нахьыбэ зэрэхъугъэр ары. Ащ къыщымыуцухэу IофшIэныр зэрагъэлъэшыщтыр, федеральнэ ведомствэм къыгъэуцурэ пшъэрылъхэр агъэцэкIэнхэм анаIэ зэрэтырагъэтыщтыр къыIуагъ. Министерствэм тапэкIи хэхъоныгъэ ышIыным фытегъэпсыхьагъэхэ гухэлъхэри зэрэщыIэхэр къыхигъэщыгъ. ГущыIэм пае, ведомствэм иотделэу «Кошехабльский» зыфиIорэр, гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ Къэралыгъо автоинспекцием республикэмкIэ и ГъэIорышIапIэ иотделхэр зычIэтыщтхэ псэолъакIэхэр ашIынхэу агъэнафэ. Ахэм апэIухьащт мылъкур къафатIупщыщт. Ащ дакIоу мы илъэс закъом полицием иIофышIэхэм къулыкъур зэрахьыщт машинэ 12 ыкIи электромобили 2 аIэкIагъэхьагъэх.

— Пшъэрылъ шъхьаIэу зэдытиIэр тицIыфхэм ящынэгъончъагъэ къэтыухъумэныр ары. ЫпэкIэ къызэрэхэзгъэщыгъэу, мы IофшIэныр дэгъоу шъогъэцакIэ. ТапэкIи зэпхыныгъэу, зэгурыIоныгъэу тазыфагу илъыр дгъэпытэщт, шIуагъэ къытэу Iоф зэдэтшIэщт. Шъуисэнэхьат мэфэкIыкIэ джыри зэ сыгу къыздеIэу шъори, шъуиунагъохэм арысхэми сышъуфэгушIо, гъэхъагъэхэр шъушIынхэу, щыIэкIэшIу шъуиIэнэу сышъуфэлъаIо, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Джащ фэдэу Дарья Шопинам ылъэныкъокIэ бзэджэшIагъэ зезыхьагъэр гъэунэфыгъэнымкIэ ыкIи къэубытыгъэнымкIэ IофшIэнышхо зыгъэцэкIагъэхэ хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм республикэм ипащэ афэрэзагъ.

Мы мэфэ дэдэм УФ-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ икъулыкъухэм яIофышIэ и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ Мыекъуапэ щыкIуагъ. ХэбзэухъумакIохэм афэгушIуагъэх, агъэшIуагъэх, анахь дэгъухэр щытхъу тхылъхэмкIэ ыкIи тынхэмкIэ къыхагъэщыгъэх.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах