30

Язэпхыныгъэ агъэпытэщт

Майкоп, 6 сентября - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Россельхознадзорым и Къыблэ шъолъыр гъэIорышIапIэ ипэщакIэу агъэнэфэгъэ Игорь Окороковым тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ.

Шъолъырым къыщыдагъэкIырэ ыкIи щыIуагъэкIырэ мэкъумэщ продукциер шэпхъэшIухэм адиштэнымкIэ федеральнэ ведомствэмрэ республикэм ихэбзэ къулыкъухэмрэ язэпхыныгъэ гъэпытэгъэным иIофыгъу ары анахь шъхьаIэу зытегущыIагъэхэр.

ЗэдэгущыIэгъум хэлэжьагъэх Адыгеим и Премьер-министрэ игуадзэу Сапый Вячеславрэ АР-м мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Владимир Свеженецрэ.

АР-м и ЛIышъхьэ пэублэ псалъэ къышIызэ, гъэIорышIапIэм ипэщакIэу агъэнэфагъэм шIуфэс гущыIэхэмкIэ зыфигъэзагъ. Республикэмрэ мы къулыкъумрэ язэдэлэжьэн шэпхъэшIухэм адиштэу щытын, сыд фэдэрэ лъэныкъокIи зэгурыIохэу Iоф зэдашIэн зэрэфаер хигъэунэфыкIыгъ. Ащ Адыгеир зэрэфэхьазырыр къыIуагъ. ШъолъырымкIэ мэкъумэщ продукцие къыдэзыгъэкIыхэрэмрэ уплъэкIун-лъыплъэн ведомствэхэмрэ язэпхыныгъэ гъэпытэгъэныр анахь шъхьаIэу КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ.

«Адыгеир — аграрнэ шъолъыр. Ащ мэкъумэщ продукцием икъыдэгъэкIыжьын чIыпIэшхо щеубыты. ТэркIэ мэхьанэшхо иI республикэм къыщагъэхьазырырэ гъомылапхъэр шэпхъэшIухэм адиштэныр. Лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу мы Iофыгъохэм язэшIохын пытагъэ хэлъэу тыкъекIолIэн фае. Тизэпхыныгъэ дгъэпытэзэ, а пшъэрылъ пстэури щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэ зэрэхъущтхэм сицыхьэ телъ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Игорь Окороковым къызэриIуагъэмкIэ, республикэм имэкъумэщ хъызмэт анахьэу зыгъэгумэкIырэ Iофыгъохэм япхыгъэу шъолъырым ипрофильнэ министрэ зэдэгущыIэгъу дыриIагъ. Ащ къыдыхэлъытагъэу Iоф зэрэзэдашIэщт шIыкIэм, анаIэ нахь зытырагъэтыщт лъэныкъохэр агъэнэфагъэх.

«Адыгеим ит мэкъумэщ предприятиехэм ащыщхэм тащыIагъ. Ахэм яIофшIэн шIуагъэ къытэу зэрагъэпсырэр, IофшIэным екIолIэкIэ гъэнэфагъэ къызэрэфагъотырэр апэ къыхэзгъэщымэ сшIоигъу. Щэм хэшIыкIыгъэ продукцием, анахьэу адыгэ къуаем, икъыдэгъэкIынкIэ республикэм къэгъэлъэгъонышIухэр иIэх. Урысыем имызакъоу, дунаим щызэлъашIэрэ адыгэ къуаер пштэмэ, ар шэпхъэшIухэм зэрадиштэрэм, зыфэдэ къэмыхъугъэ продукциеу зэрэщытым мэхьанэшхо иI, ащ фэдэу ар тапэкIи къэнэжьын фае», — къыIуагъ гъэIорышIапIэм ипащэ.

Продукциеу къыдагъэкIырэм изытет уплъэкIугъэным, ушэтыгъэным афытегъэпсыхьагъэу Россельхознадзорым илабораторие республикэм къыщызэIухыгъэным иIофыгъуи лъэныкъохэр тегущыIагъэх. Зэхэсыгъоу зэхащэщтым шъолъырым ипредложениехэмрэ игукъэкIхэмрэ ащахэплъэщтых, федеральнэ ведомствэм ипащэхэм ахэр алъагъэIэсыщтых.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах