Примерное время чтения: 3 минуты
32

ТкIуачIэ зэдетхьылIэн фае

Майкоп, 13 сентября - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Москва щыкIогъэ финанс форумым иIофшIэн хэлэжьагъ. Iофыгъо шъхьаIэу ар зыфэгъэхьыгъагъэр хэгъэгум иэкономикэ псынкIэу хэхъоныгъэ ышIынымкIэ амалхэр егъэгъотыгъэнхэр ары.

Урысые Федерацием финансхэмкIэ и Министерствэрэ Москва и Правительствэрэ икIэщакIохэу яплIэнэрэу а форумыр зэхащэ. Къэралыгъом ифинанс- экономикэ политикэкIэ анахь зигъо Iофыгъохэм щатегущыIагъэх сессиехэм ыкIи Iэнэ хъураехэм. Федеральнэ ведомствэхэм, корпорациехэм япащэхэр, губернаторхэр, Урысыем ыкIи IэкIыб къэралхэм якомпание инхэм ялIыкIохэр ахэм къащыгущыIагъэх.

Шъолъырхэм лъэпкъ проектхэр ащыпхырыщыгъэнхэм, предприниматель IофшIэным хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным, бизнесым кIэгъэгушIугъэнхэмкIэ Iофтхьабзэхэр нахьыбэу зехьэгъэнхэм, предпринимательхэм къэралыгъо IэпыIэгъу зэрафэхъухэрэ шIыкIэр уахътэм диштэу гъэпсыгъэным, джащ фэдэу IофшIэным ипроизводительность зыкъегъэIэтыгъэным ыкIи нэмыкIхэм ахэр атегущыIагъэх.

Москва щыкIогъэ финанс форумым иапэрэ мафэ пленарнэ сессиеу «Урысыем иэкономикэ псынкIэу хэхъоныгъэ ышIынымкIэ амалхэр» зыфиIорэмкIэ ухыгъэ хъугъэ. Ащ хэлэжьагъэх Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэу Дмитрий Медведевыр, Правительствэм и Тхьаматэ иапэрэ гуадзэу – УФ-м финансхэмкIэ иминистрэу Антон Силуановыр, УФ-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэу Максим Орешкиныр, Москва имэрэу Сергей Собяниныр, УФ-м и Гупчэ банк и Тхьаматэу Эльвира Набиуллинар, финанс лъэныкъомкIэ ыкIи бизнес-сообществэхэмкIэ лIыкIохэр.

Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ къызэгущыIэм анахьэу ынаIэ зытыригъэтыгъэр инвестициехэр нахьыбэу гъэфедэгъэнхэм пае амалхэр къызэрэхахыщтхэ ыкIи зэрагъэунэфыщтхэ шIыкIэр ары. Мы лъэхъаным хэбзэгъэуцугъэу щыIэм икIэрыкIэу хэплъэжьых, зэфагъэр зылъапсэу щыт зэнэкъокъур зэрэкIощтым лъэныкъохэм анаIэ атырагъэты, административнэ пэрыохъуныгъэхэм къакIырагъэчы, хэгъэгум ибизнес къэралыгъо мэхьанэ иIэнымкIэ амалышIухэр рагъэгъотых.

Форумым къыщаIэтыгъэ Iофыгъохэм къатегущыIэзэ Адыгеим и ЛIышъхьэ хэгъэгум и Правительствэ иунашъохэу предприниматель IофшIэным къэралыгъо IэпыIэгъу етыгъэнымкIэ, бизнесым чIыпIэу ыубытырэм зыкъегъэIэтыгъэнымкIэ, инвесторхэр нахьыбэу къызфэгъэфедэгъэнхэмкIэ Iофтхьабзэхэр нахь тэрэзэу зэхэщэгъэнхэм япхыгъэхэм адыригъэштагъ.

«Хэгъэгум и Правительствэ джыдэдэм егъэхьазыры къэралыгъом иэкономикэ инвестициехэр нахьыбэу къыхалъхьанхэм кIэзыгъэгушIущтхэ законопроектыр. Бизнесым амалэу иIэхэр нахьышIу шIыгъэнхэмкIэ гугъапIэ ащ къытыщт. Мы бжыхьэм документыр аштэн мурад яI. Хэгъэгум иэкономикэ псынкIэу хэхъоныгъэ ышIыным фытегъэпсыхьэгъэ лъэпкъ стратегиер пхырыщыгъэным пае пшъэрылъэу къэуцугъэ пстэухэмкIи Адыгеим Iофэу щытшIэрэр джыри нахь дгъэлъэшын фае. Непэ республикэм бэ щызэшIуахырэр инвестициехэмкIэ Iофхэм язытет нахьышIу шIыгъэным пае, бизнесми а зэхъокIыныгъэшIухэм яфэмэ-бжьымэ къытырехьэ. МыщкIэ щысэу къэпхьын плъэкIыщтхэм ащыщ компаниеу ИКЕА-м УрысыемкIэ анахь инвестпроект иныр Адыгеим зэрэщигъэпсырэр – СТЦ-у «МЕГА Адыгея» зыфиIорэм зызэрэригъэушъомбгъурэр. Ащ нэмыкIэу къэралыгъо корпорациеу «Росатомым» республикэм щегъэпсы хэгъэгумкIэ анахь инэу хъущт электростанциеу жьыбгъэм ыкIуачIэкIэ Iоф зышIэщтыр», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм и ЛIышъхьэ ащ дакIоу къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Адыгеим ипащэхэм тапэкIи анахьэу анаIэ зытырагъэтыщтхэм ахэхьэх бизнесым IэпыIэгъушхо тапэкIи етыгъэныр, предпринимательствэм зиушъомгъунымкIэ агъэфедэрэ амалхэр нахьышIу шIыгъэнхэр, административнэ пэрыохъуныгъэхэм къакIегъэчыгъэныр.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах