37

Урысыем и Президент кIэтхэжьыгъ

Майкоп, 1 октября - АиФ-Адыгея.

Урысыем и Президентэу Владимир Путиныр гъэсэныгъэ языгъэгъотырэ учреждениехэм ачIэс студентхэмрэ аспирантхэмрэ аратырэ мылъку IэпыIэгъум хэбзэIахь темылъхьэгъэным фэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэм 2019-рэ илъэсым Iоныгъом и 30-м кIэтхэжьыгъ.

Урысыем хэбзэIахьхэмкIэ и Кодекс ия 217-рэ статья гъэтэрэзыжьынхэр фашIыгъэх. 2020-рэ илъэсым щылэ мазэм и 1-м къыщегъэжьагъэу хэбзэгъэуцугъэм кIуачIэ иIэ хъущт. 2019-рэ илъэсым щылэ мазэм и 1-м къыщегъэжьагъэу къаIэкIэхьэгъэ федэр ары мыщ къыхиубытэщтыр.

Законым зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэмкIэ предложениехэр Парламентым ыхэрэ палатэ къыIэкIэзыгъэхьагъэхэр Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатхэр ары. ЫпаIокIэ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ахэм къадыригъэштэгъагъ.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм Парламентым зыкъыфигъэзэнымкIэ лъапсэ хъугъэр ныбжьыкIэхэм яджэпсалъ ары. Студентхэр депутатхэмрэ республикэм ихэбзэ Iэшъхьэтетхэмрэ заIокIэхэм, законым щыкIагъэхэр зэриIэхэр къаIогъагъ, ахэм зэтыгъо ахъщэ IэпыIэгъоу къаратырэм хэбзэIахь къытырамылъхьаным епхыгъэ Iофыгъом изэшIохынкIэ IэпыIэгъу къафэхъунхэу ялъэIугъагъэх.

Зигугъу къэтшIырэр щыIэныгъэм чIыпIэ къин ригъэуцогъэ студентхэм илъэсым зэ ахъщэ IэпыIэгъоу аратырэр ары. Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэр кIэщакIо зыфэхъугъэ Iофым Урысые Федерацием ишъолъырхэм япарламентхэм къыдырагъэштагъ.

Законопроектыр федеральнэ хэбзэIахь къулыкъуми, Урысыем финансхэмкIэ и Министерстви щапхырыкIыгъ, ведомствэ гъэнэфагъэхэми ащ къыдырагъэштагъ. Iофым кIэухэу фэхъугъэр студентхэмрэ аспирантхэмрэ мылъку IэпыIэгъоу аратырэм хэбзэIахь темылъхьэгъэным фэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэр Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ и Къэралыгъо Думэ зэриштагъэр ары.

«Адыгеим иныбжьыкIэхэр кIэщакIо зыфэхъугъэхэ Iофым къызэрэдырагъэштагъэр лъэшэу сигуап. ТиныбжьыкIэхэм япредложениехэу цIыфхэмкIэ мэхьанэ зиIэхэм къадедгъэштэным сыдигъуи тыфэхьазыр. Республикэм ихэбзэ къулыкъухэм ныбжьыкIэхэм афэгъэхьыгъэ политикэм ипхырыщын сыдигъуи лъэшэу анаIэ тырагъэты. НыбжьыкIэхэм гъэсэныгъэ дэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ, ясэнэхьат щылъыкIотэнхэмкIэ тфэлъэкIыщтыр зэкIэ тэшIэ», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах