Примерное время чтения: 4 минуты
142

Ягъэхъагъэхэм къащыуцущтхэп

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат «Лидеры России» зыфиIорэ зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэм ныбжьыкIэхэм я Мафэ тефэу зэIукIэгъу адыриIагъ. Финалныкъом ыкIи финалым хэхьагъэхэм республикэм ипащэ гущыIэгъу афэхъугъ.

Пэщэныгъэм мэхьанэу иIэр къызыгурыIоу ыкIи ар дэгъоу зыгъэцакIэхэрэм алъэныкъокIэ зэхащэгъэ зэнэкъокъоу «Лидеры России 2017-рэ» зыфиIорэр мыгъэ апэрэу тикъэралыгъо щырагъэкIокIыгъ. УФ-м и Президент игукъэкIкIэ Iофтхьабзэр тикъэралыгъо щызэхащагъ. Ащ пшъэрылъэу иIэр ыпэкIэ гъэхъэгъэшIухэр зышIынхэр зиамал пащэхэр къыхэгъэщыгъэнхэр, ахэм IэпыIэгъу афэхъугъэныр ары. ЗэхэщакIохэм зэрагъэнафэрэмкIэ, ар илъэс къэс рагъэкIокIыщт.

«Лидеры России 2017-рэ» зыфиIорэм шъолъыр зэфэшъхьафхэм ащыпсэурэ нэбгырэ мини 170-м ехъу хэлэжьагъ. Зызыушэты зышIоигъоу, ишIэныгъэхэр къызфигъэфедэзэ тапэкIэ икъэралыгъо фэлэжьэн гухэлъ зиIэу Адыгеим щыпсэурэ нэбгырэ 200-м ехъу зэнэкъокъум ятхылъхэр агъэхьыгъэх.

Iофтхьабзэр уцугъо-уцугъоу рекIокIыгъ. Пстэуми къахагъэщыгъэхэм шIэныгъэ зэрагъэгъотыным пэIуагъэхьанэу сомэ миллион грантэу аратыгъ. Ащ нэмыкIэу, къэралыгъом игъэпсын, хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ зиIахьышIу хэзышIыхьагъэу, опыт ин зыIэкIэлъ министрэхэр, пащэхэр ахэм ягъусэхэу илъэсрэ Iоф адашIэщт. Мэзаем и 12-м УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр зэнэкъокъум текIоныгъэр къыщыдэзыхыгъэхэм аIукIагъ, Iофтхьабзэм мэхьанэшхо зэрэритырэр ариIуагъ.

— «Лидеры России» зыфиIорэ зэнэкъокъум зэрифэшъуашэу зыкъыщыжъугъэлъэгъуагъ, — закъыфигъэзагъ КъумпIыл Мурат. — ТапэкIэ экономикэм, социальнэ, общественнэ-политикэм алъэныкъокIэ республикэм хэхъоныгъэхэр ышIыным тызэгъусэу тыдэлэжьэн гухэлъ тиI. Ащ къыпкъырыкIэу IофшIэпIэ чIыпIэхэр къышъуфэдгъотыгъэх. Тизэдэлэжьэныгъэ тапэкIэ зэрэдгъэпытэщтым сицыхьэ телъ.

Финалым ихьэгъэ Никита Кулейкин пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «ИКЕА» Сентерс Рус Оперейшн» зыфиIорэм финанс-административнэ отделым испециалистэу Iоф ышIэщтыгъэ. Зэнэкъокъум анахь къыхагъэщыгъэ нэбгырэ 300-мэ ар ахэфагъ, сомэ миллион хъурэ грант къыфагъэшъошагъ. ИшIэныгъэхэм ахигъэхъоным ахъщэр пэIуигъэхьагъ. ШIэхэуи иIофшIэн зэблихъущт. Бэдзэогъум и 1-м къыщыублагъэу пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Газпром Газомоторное топливо» зыфиIорэм и Къыблэ къутамэ ипащэ игуадзэу агъэнэфагъ, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

Финалныкъом хэхьагъэхэм ащыщхэми джащ фэдэу IофшIэпIэ чIыпIэхэр къафагъотыщтых.

Павел Долговыр ООО-у «Траст Металл» зыфиIорэм менеджерэу Iоф щешIэ. Дзэм къулыкъу зыщехьым, медалэу «За отличие в военной службе» зыфиIорэм ия III-рэ ыкIи ия II-рэ степеньхэр, нэмыкIхэри къыратыгъэх. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие федеральнэ хэбзэ къулыкъухэм зэпхыныгъэ адыряIэнымкIэ ыкIи IэкIоцI политикэмкIэ и ГъэIорышIапIэ иупчIэжьэгъу шъхьаIэу щылэжьэным иIофыгъо хэплъэх.

Роман Ермолиныр пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Коперс» зыфиIорэм ипащэ игуадзэу джырэ уахътэм Iоф ешIэ. Адыгеим мылъку зэфыщытыкIэхэмкIэ и Комитет зэхищэрэ бюджет учреждениеу «Къэралыгъо кадастрэ уасэмкIэ Адыгэ республикэ гупчэм» ипащэу гъэнэфэгъэным джырэ уахътэ хэплъэх.

Константин Щербаковыр муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Къалэу Мыекъуапэ» иадминистрацие гъэсэныгъэмкIэ и Комитет испециалист шъхьаIэу Iоф ешIэ. АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет ипащэ игуадзэу агъэнэфэнэу егупшысэх.

Вреж Мегрикьян ООО-у «АКСИС» зыфиIорэм игенеральнэ директор игуадзэу Iоф ешIэ. Мыгу Заур зэфэшIыгъэ Iахь-зэхэлъ обществэу «Дорстрой» зыфиIорэм ипащ. Мы нэбгыритIум къэралыгъо граждан къулыкъум епхыгъэ IофшIэнхэр къафагъотыгъэх, ау ушъхьагъу зэфэшъхьафхэм къахэкIэу ахэм аIухьанхэу фэягъэхэп.

«Лидеры России» зыфиIорэ зэнэкъокъум тиреспубликэ зыщиушъомбгъуным хэбзэ къулыкъухэм яIахьышIу хашIыхьащт. Ащ хэлэжьэрэ ныбжьыкIэхэм тапэкIи гъэхъагъэу яIэхэм ахагъэхъоным, яшIэныгъэхэр, опытэу аIэкIэлъыр зэрифэшъуашэу къагъэлъэгъоным дэлэжьэщтых.

Пэщэныгъэм мэхьанэу иIэр къызыгурыIоу, непэ ышIыгъэ гъэхъагъэм къыщыуцун гухэлъ зимыIэу, тапэкIи лъэбэкъушIухэр зышIын зимурадхэм мы зэнэкъокъур IэпыIэгъу къафэхъущт.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах