Примерное время чтения: 3 минуты
117

Адыгеим и ЛIышъхь:«УФ-м и Президент къыгъэнэфэгъэ пшъэрылъхэр мэхьанэшхо иI

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиныр Петербург щыкIогъэ дунэе экономическэ форумым ипленарнэ зэхэсыгъо тыгъуасэ къыщыгущыIагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат форумым исессие хэлэжьагъ.

Владимир Путиным зэхэсыгъор къызэIуихызэ, къэралыгъохэм, правительствэхэм япащэхэм, Петербург щыкIорэ дунэе экономическэ форумым хэлажьэхэрэм шIуфэс къарихыгъ, Урысыем дэгъоу къызэрэфыщытхэм, зэдэлэжьэныгъэ къыдыряIэным зэрэфэхьазырхэм апае зэрафэразэр ариIуагъ.

Дунэе политикэмкIэ, хэгъэгум социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ ышIынымкIэ Урысыем непэ ыпашъхьэ пшъэрылъышхоу итхэм Урысые Федерацием и Президент къащыуцугъ. Владимир Путиныр игъэкIотыгъэу программэхэмрэ стратегиехэмрэ къатегущыIагъ. Анахьэу ахэр зытегъэпсыхьагъэхэр промышленнэ, технологическэ хэхъоныгъэ шIыгъэныр, щынэгъончъагъэ щыIэныр, цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъегъэIэтыгъэныр, бизнесым зегъэушъомбгъугъэныр ары. Ахэм къапкъырыкIхэзэ лъэпкъ проектхэр зэрэзэхагъэуцуагъэр къэралыгъом ипащэ къыхигъэщыгъ.

ПолитикэмкIэ Урысыем къыпэуцужьыхэу кIуачIэкIэ ежьхэм яеплъыкIэхэр языгъаштэ зышIоигъохэм гупшысакIэу яIэм Урысые Федерацием и Президент къытегущыIагъ. Мы лъэныкъомкIэ тихэгъэгу екIолIакIэу иIагъэр зэрэзэмыхъокIыгъэр Президентым хигъэунэфыкIыгъ. Ащ фэдэ еплъыкIэр зыфэкIожьырэр политикэ шъхьэихыгъэ зехьэгъэныр, лъэпкъ, политикэ зэфыщытыкIэхэр нахьышIу шIыгъэнхэр, хэхъоныгъэ ашIынымкIэ шъолъырхэм зэфэдэ амалхэр ягъэгъотыгъэнхэр ары. ОпытышIоу, проект дэгъоу щыIэхэм афэгъэхьыгъэ къэбархэр аугъоинэу Владимир Путиным игъо афилъэгъугъ ыкIи ащкIэ къадырагъэштэнэу нэмыкI хэгъэгухэми, дунэе организациехэми къяджагъ.

«Экономикэм ылъэныкъокIэ гъэхъэгъэ шIукIаехэр тиIэх. 2011 – 2017-рэ илъэсхэм гурытымкIэ илъэс къэс проценти 2,8-кIэ экономикэм хэхъоныгъэ ышIыгъ. Мы аужырэ илъэсхэм проценти 3-м ехъукIэ ащ зыкъиIэтыгъ. Сэ сызэреплъырэмкIэ, къэралыгъохэм япащэхэри, тэри теуцолIэжьын фае экономикэм хэхъоныгъэ зэришIырэм емылъытыгъэу, гухэкI нахь мышIэми, экономическэ зэфыщытыкIэхэмкIэ кризисым тызэрэхэтым. Мы аужырэ илъэсипшIым къыкIоцI Iофыгъохэр бэу мыщ щызэтырихьагъэх. ЫпэкIэ къызэрэтшIошIыщтыгъэм нахьи Iофыгъохэр бэкIэ нахь иных», — хигъэунэфыкIыгъ Урысые Федерацием и Президент.

«Амалэу сиIэр къызфэзгъэфедэзэ, шъолъырхэм япащэхэм, Президентым и Полномочнэ лIыкIохэу федеральнэ шъолъырхэм ащыIэхэм сялъэIу лъэпкъ проектхэмрэ нэмыкI проектхэмрэ унэе капиталхэр ахэлъхьэгъэнхэмкIэ Iофэу ашIэрэр агъэлъэшынэу. ИнвестициехэмкIэ Урысые фондым иамалхэмрэ уахътэм диштэрэ нэмыкI амалхэмрэ мыщкIэ къызфагъэфедэн фае», — къыIуагъ Владимир Путиным.

Петербург щыIэгъэ дунэе экономическэ форумым ипленарнэ зэхэсыгъо икIэуххэм къатегущыIэзэ, Адыгеим и ЛIышъхьэ хэгъэгум и Президентэу Владимир Путиныр зылъыIэсыгъэ Iофыгъохэм мэхьанэшхо зэряIэр, пшъэрылъэу ащ къыгъэуцугъэхэм ягъэцэкIэн шъолъырхэм акIуачIэ зэрэзэдырахьылIэн фаер къыхигъэщыгъ.

«Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиныр пленарнэ сессием къыщыгущыIэ зэхъум анахьэу къызыщыуцугъэр цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъегъэIэтыгъэныр ары. А лъэныкъор ары тэри анахьэу тынаIэ зытедгъэтын фаер. Лъэныкъо пстэури къыдэтлъытэзэ, тиIофшIэн зэхэтщэн фае. Кадрэ, интеллектуальнэ амалхэм зыкъягъэIэтыгъэным, IофшIэпIэ чIыпIакIэхэр зэхэщэгъэнхэм, республикэм нахьыбэу инвестициехэр къыхалъхьанхэм, бизнесыр шъхьэихыгъэу зэхэщэгъэным, социальнэ пшъэрылъхэм ягъэцэкIэн, хабзэм икъутэмэ пстэуми аштэрэ унашъохэр шIуагъэ къытэу агъэцэкIэнхэм нахь икъоу тадэлэжьэн фае. Къэралыгъом ипащэ къыгъэнэфэгъэ пшъэрылъхэм язэшIохынкIэ республикэми, нэмыкI шъолъырхэми опытэу яIэр къызфэдгъэфедэщт», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах