Примерное время чтения: 2 минуты
77

Адыгеим зэIукIэгъум зыфегъэхьазыры

Майкоп, 10 апреля - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат гъэцэкIэкIо хабзэм икъулыкъухэм пшъэрылъ афишIыгъ республикэм иIэкIыб къэрал экономикэ амалхэм нахь зарагъэушъомбгъунэу. Пстэуми анахь лъэныкъо шъхьаIэхэм ахэхьагъ Италием дыряIэ сатыу-экономикэ зэдэлэжьэныгъэм зегъэушъомбгъугъэныр.

А гухэлъыр зыдаIыгъэу мы лъэхъэнэ благъэхэм Мыекъуапэ къэкIощт Италием ипредпринимательхэр, хэгъэгуитIумэ ясатыу-промышленнэ палатэ илIыкIохэр зыхэтыщтхэ купыр. Апэрэу Адыгеим къэкIощт Италием и Посолэу Урысые Федерацием щыIэ Паскуале Терраччиано ишъхьэгъусэ игъусэу. Италием ибизнесменхэу республикэм зэдэлэжьэныгъэ дызиIэн зигухэлъхэм ар япэщэщт. Къыблэ Федеральнэ шъолъырымкIэ ыкIи СКФО-мкIэ Италием игенеральнэ консул гъэшIуагъэу Пьерпаоло Лодиджиани ащ хэлэжьэщт.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы: гъэтхапэм генеральнэ консулыр Адыгеим къэкIогъагъ. Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ар ригъэблэгъэгъагъ. ЗэдэгущыIэгъум илъэхъан бизнесым изэхэщэнкIэ лъэныкъо шъхьаIэхэм атегущыIэгъагъэх.

ЗэрэгугъэхэрэмкIэ, купэу къэкIощтым хэтыщтых Италием икомпание анахь инхэм ялIыкIохэр: банкхэм, псэолъэшIыным, агропромышленнэ, логистикэ лъэныкъом, реабилитационнэ физиотерапием, туризмэм, косметикэм, дизайным ыкIи нэмыкIхэм япхыгъэ IофшIэнхэр зыгъэцакIэхэрэр.

Италием ипредпринимательхэм лъэныкъо зэфэшъхьафыбэмэ анаIэ зэратырадзагъэр къыдилъыти, Адыгеим и ЛIышъхьэ ведомствэ зэфэшъхьафхэм пшъэрылъ афишIыгъ зэдэлэжьэныгъэмкIэ игъоу алъэгъухэрэр къагъэхьазырынхэу.

— IофшIэным исыд фэдэрэ лъэныкъокIи республикэм инвестиционнэ амалэу иIэхэр нахь игъэкIотыгъэу къэгъэлъэгъогъэнхэ фае. Италием и Посолэу Урысыем щыIэр хэлажьэзэ, мыщ фэдэ лъэгапIэм тетэу республикэм апэрэу щыкIощт зэдэгущыIэгъухэм ялъэхъан зэкIэ бизнесым ылъэныкъокIэ амалэу щыIэр гъэфедэгъэным мэхьанэу иIэр къыхэгъэщыгъэн фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Джащ фэдэу республикэм и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ 2012-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу Италием, анахьэу етIани провинциеу Южный Тироль, дыряIэ зэпхыныгъэхэр мыщкIэ лъапсэ зэрэхъущтхэр.

Италием итехнологиехэр мэкъу-мэщымкIэ зыщагъэфедэхэрэ проектхэр гъэхъагъэ хэлъэу республикэм щыпхырыщыгъэ мэхъух. ГущыIэм пае, чъыгхатэхэр, Италием къыращыгъэ цумпэр зэрагъэкIугъэ плантациехэр мыщкIэ лъэпсэшIу хъущтых, къыщыхагъэщыгъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах