22

Игъэхъагъэхэм тарэгушхо

Майкоп, 5 октября - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэр загъэпсыгъэр илъэс 28-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэу АР-м и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъэм хэлэжьагъ шъолъырым ипащэу КъумпIыл Мурат.

МэфэкI Iофтхьабзэм къекIолIагъэх Адыгеим и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, федеральнэ ыкIи республикэ къулыкъухэм, муниципальнэ образованиехэм япащэхэр, Къэбэртэе-Бэлъкъар, Къэрэщэе-Щэрджэс республикэхэм ялIыкIохэр, общественнэ организациехэм яIофышIэхэр, нэмыкIхэри.

АР-м и ЛIышъхьэ мэфэкI зэхахьэм къекIолIагъэхэм шIуфэс гущыIэхэмкIэ закъыфигъазэзэ, республикэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм, ылъэ пытэу теуцоным зиIахьышхо хэзылъхьагъэхэу, шъолъырым ипэщагъэхэу Джарымэ Аслъан, Шъэумэн Хьазрэт ыкIи ТхьакIущынэ Аслъан ирэзэныгъэ гущыIэхэр апигъохыгъэх. ЦIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэным, гъэсэныгъэм, культурэм, псауныгъэр къэухъумэгъэным, спортым, псэолъэшIыным, чIыпIэхэм язэтегъэпсыхьан япхыгъэ пшъэрылъыбэ непэ зэрэщыIэр, а пстэури зэрифэшъуашэу зэшIохыгъэным зэрэфэхьазырхэр республикэм ипащэ хигъэунэфыкIыгъ.

«Шъолъырым щыпсэурэ цIыфхэр тиIэпыIэгъухэу тикъалэхэм, къуаджэхэм, псэупIэхэм язэтегъэпсыхьан лъытэгъэкIуатэ. КIэлэцIыкIу ыкIи спорт площадкэхэр, социальнэ мэхьанэ зиIэ нэмыкI псэуалъэхэр кIэу тэшIых. Пшъэрылъ шъхьаIэу тиIэр республикэм щыпсэурэ нэбгырэ пэпчъ щыIэкIэшIу иIэным иамалхэр едгъэгъотынхэр ары», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Социальнэ мэхьанэ зиIэ лъэныкъохэр чанэу республикэм щагъэцэкIэнхэм анаIэ зэрэтырагъэтырэр Адыгеим и ЛIышъхьэ игущыIэ къыщыхигъэщыгъ.

«Сабый къызэрыхъухьэгъэ унагъохэм IэпыIэгъу тафэхъуныр, ветеранхэр зыщыпсэухэрэр нахьышIу шIыгъэныр, сабыибэ зырыс унагъохэм, ны-тыхэр зимыIэжь кIэлэцIыкIухэм унэхэр ятыгъэнхэр, нэмыкI лъэныкъохэри зэшIохыгъэнхэр типшъэрылъ шъхьаIэхэм ащыщых», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат. — Лъэпкъ проектхэм къадыхэлъытагъэу апэрэ медицинэ IэпыIэгъур цIыфхэм ягъэгъотыгъэным, кIэлэцIыкIухэм япсауныгъэ къэухъумэгъэным, медицинэм иIофышIэхэр гъэхьазырыгъэнхэм яIофыгъохэр зэшIотэхых. Псауныгъэр къэухъумэгъэным исистемэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм республикэм сомэ миллиарди 6 пэIуигъэхьагъ.

Гъэсэныгъэми республикэм мэхьанэшхо зэрэщыратырэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ. Лъэпкъ проектым къыдыхэлъытагъэу республикэм кIэлэцIыкIу IыгъыпIэ 13 щашIын гухэлъ щыI. Мы илъэсым ыкIэм нэс кIэлэцIыкIу IыгъыпIи 6 ашIынэу агъэнафэ. Джащ фэдэу республикэм гурыт еджэпIищымэ яшIын щаухы.

«Мэхьанэшхо зэттырэ лъэныкъохэм ащыщ республикэм иэкономикэ къыхалъхьэрэ инвестициехэм ахэгъэхъогъэныр. Мы лъэныкъомкIэ аужырэ илъэсхэм зэшIотхыгъэр бэ. ГущыIэм пае, блэкIыгъэ илъэсым имэзих егъэпшагъэмэ, 2019-рэ илъэсым ащ фэдэ иуахътэ мылъку шъхьаIэм инвестициеу къыхалъхьагъэр фэдитIукIэ нахьыбэ хъугъэ ыкIи сомэ миллиард 15,8-м кIэхьагъ. Джащ фэдэу лэжьыгъэм икъэгъэкIынкIи, иIухыжьынкIи гъэхъэгъэшIухэр тиIэх», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм итворчествэ купхэм, орэдыIохэм къагъэхьазырыгъэ концертымкIэ мэфэкI зэхахьэр зэфашIыжьыгъ.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах