Примерное время чтения: 3 минуты
123

Яамалхэм ахэхъуагъ

Фото Алексея Гусева / АиФ
Майкоп, 11 января - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ ыкIи гъэсэныгъэмкIэ къулыкъухэм къафащэфыгъэ хэушъхьафыкIыгъэ автомобильхэм яIункIыбзэхэр тыгъуасэ мэфэкI шIыкIэм тетэу зытефэхэрэм аритыжьыгъэх. АР-м и Правительствэ и Унэ дэжь щыкIогъэ зэхахьэм хэлэжьагъэх Адыгеим и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, профильнэ министрэхэу Мэрэтыкъо Рустемрэ КIэрэщэ Анзауррэ, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, депутатхэр, медицинэм ыкIи гъэсэныгъэм яIофышIэхэр, нэмыкIхэри.

АР-м и ЛIышъхьэ мэфэкI Iофтхьабзэм пэублэ псалъэ къыщишIызэ, хэушъхьафыкIыгъэ техникэр зэратырэ пстэуми игуапэу къафэгушIуагъ. Адыгеим щыпсэухэрэм апашъхьэ пшъэдэкIыжь зэрахьырэр къагурыIозэ, гъэсэныгъэмрэ псауныгъэр къэухъумэгъэнымрэ ясистемэхэм хэхъоныгъэхэр ашIынхэмкIэ пшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу зэшIуахынхэм анаIэ зэрэтетым республикэм ипащэ къыкIигъэтхъыгъ. Ахэм зэу ащыщ IэпыIэгъу псынкIэм ыкIи кIэлэеджакIохэр зезыщэрэ автобусхэм яавтопаркхэм ягъэкIэжьын. Джырэ уахътэм ехъулIэу автобус 70-мэ шъолъырым Iоф щашIэ, ахэм кIэлэеджэкIо минищым ехъу еджапIэхэм къаращалIэх. ИлъэсипшI къэс мы автотранспортыр зэблэпхъун фаеу щыт. А пшъэрылъыр республикэм егъэцакIэ, блэкIыгъэ илъэсым Iоф зышIэщтыгъэхэм ачIыпIэ автобусыкIэ 11 муниципалитетхэм атырагощагъ.

— Адыгеим имуниципалитети 5-мэ непэ автобусыкIэ зырыз аIэкIэхьащт. Мы илъэсым джыри 20-м ехъу зэблэтхъун гухэлъ тиI, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим ипащэхэм анахьэу анаIэ зытырагъэтырэ лъэныкъохэм ащыщ псауныгъэр къэухъумэгъэным хэхъоныгъэхэр ышIынхэр, медицинэ IэпыIэгъу зищыкIэгъэ цIыфхэм яфэIо-фашIэхэр зэрифэшъуашэу афэгъэцэкIэгъэнхэр. Ащ къыдыхэлъытагъэу медицинэ IэпыIэгъу псынкIэм и Адыгэ республикэ станцие аужырэ шапхъэхэм адиштэу зэтегъэпсыхьэгъэ хэушъхьафыкIыгъэ техникакIэ къыфащэфы.

Аужырэ илъэси 5-м федеральнэ ыкIи республикэ бюджетхэм къахэхыгъэ мылъкумкIэ медицинэ IэпыIэгъу псынкIэм иавтопарк зэтырагъэпсыхьагъ, агъэкIэжьыгъ. Джырэ уахътэм машинэ 45-мэ Iоф ашIэ. Ахэм зэкIэми аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ оборудованиер арыт, системэу «ГЛОНАСС-GPS» зыфиIорэр, навигаторхэр ахэтых.

— Псауныгъэр къэухъумэгъэным иIофышIэхэм непэ автомобиль 18 яттыщт. Ащ ишIуагъэкIэ илъэситф нахьыбэрэ Iоф зышIэгъэ хэушъхьафыкIыгъэ техникэ IэпыIэгъу псынкIэм иавтопарк дэтыжьыщтэп. Джащ фэдэу зекIорэ медицинэ комплексэу фельдшер-мамыку IэзапIэр зыхэтыр Мыекъопэ районым къыфэтщэфыгъ. Ащ пэIухьэгъэ сомэ миллиони 6,3-м ехъур федеральнэ ыкIи республикэ бюджетхэм къахэхыгъ. Мыщ фэдэ екIолIакIэм ишIуагъэкIэ медицинэ IэпыIэгъу псынкIэр цIыфхэм зэралъыIэсырэ уахътэр, ащ епхыгъэу зидунай зыхъожьыхэрэм япчъагъэ нахь макIэ тшIынхэ амал щыIэ мэхъу. Мыщ тыкъыщымыуцоу тапэкIи IофшIэныр лъыдгъэкIотэщт, программэ зэфэшъхьафхэр дгъэцакIэхэзэ, цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэным тыпылъыщт, — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Сымэджэ хьылъэ дэдэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэным фытегъэпсыхьэгъэ дэкIыгъо бригадэ зэхэщэгъэным ыкIи ащ Iоф щызышIэщтхэм япшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу агъэцэкIэнхэ амал яIэным апае республикэ бюджетым имылъкукIэ автомобилэу «Лада-Ларгус» зыфиIорэр къащэфыгъ.

АР-м и ЛIышъхьэ хэушъхьафыкIыгъэ автомобильхэм яIункIыбзэхэр зытефэхэрэм аритыжьыгъэх, ахэр зэрэзетегъэпсыхьагъэхэр ыуплъэкIугъ, ылъэгъугъэм осэшIу фишIыгъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах