Примерное время чтения: 2 минуты
32

МэфэкI шIыкIэм тетэу

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ икъулыкъушIэхэм ащыщхэм щытхъуцIэхэр зэрафагъэшъошагъэхэм ыкIи полицием ирайон отделхэм къафащэфыгъэ хэушъхьафыкIыгъэ техникэр зэраратыжьырэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ тыгъуасэ АР-м и Правительствэ и Унэ дэжь щыкIуагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу Владимир Алай, мы ведомствэм щызэхащэгъэ общественнэ организацием ипащэхэр, ведомствэм икъулыкъушIэхэр, нэмыкIхэри.

Республикэм ипащэ зэхахьэм къыщыгущыIэзэ, тын лъапIэхэр ыкIи щытхъуцIэхэр зыфагъэшъошагъэхэм къафэгушIуагъ, ясэнэхьат хэшIыкIышхо фыряIэу гъэхъэгъэшIухэр зэрашIыхэрэмкIэ къафэрэзагъ.

«Адыгеим социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм, цIыфхэм хабзэм цыхьэу фашIырэр гъэпытэгъэным полицием иIофышIэхэм яIахьышIу хэлъ, ащкIэ ахэм инэу тафэраз», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат. ТапэкIи хэбзэухъумакIохэм япшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу зэрагъэцэкIэщтым, общественнэ зыпкъитыныгъэ шъолъырым илъыным, цIыфхэм ящынэгъончъагъэ ухъумэгъэным анаIэ зэрэтырагъэтыщтым сицыхьэ телъ.

Республикэ бюджетым къыхэхыгъэ мылъкумкIэ зэрагъэгъотыгъэ автотранспорти 10 ыкIи электромобили 2 полицием имуниципальнэ отделхэм атырагощагъэх. Адыгеим и ЛIышъхьэ машинэ IункIыбзэхэр ахэм аритыжьхэзэ къэзэрэугъоигъэхэм джыри зэ афэгушIуагъ, министерствэм иавтопарк зэрэхэхъуагъэм къыкIэлъыкIоу бзэджэшIагъэхэр къыхэгъэщыгъэнхэмкIэ ыкIи зэхэфыгъэнхэмкIэ къулыкъушIэхэм яIофшIэн нахь шIуагъэ къытэу зэхащэным а пстэури фэIорышIэным зэрэщыгугъырэр ариIуагъ.

Iофтхьабзэм джащ фэдэу къыщыгущыIагъэх министрэу Владимир Алайрэ хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм яветеранхэм яобщественнэ организацие ишъолъыр къутамэ и Совет итхьаматэу ХъутIыжъ Азмэтрэ. Ведомствэм иIофшIэн зэрифэшъуашэу зэхищэным пае амалэу IэкIэлъхэр нахьышIу шIыгъэнхэмкIэ анаIэ къазэратетым фэшI Адыгеим и ЛIышъхьэ, республикэм ипащэхэм къафэрэзагъэх. АвтотранспортыкIэм ишIуагъэкIэ къулыкъу IофшIэныр нахь псынкIэу зэхащэн, япшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу зэшIуахынхэ зэралъэкIыщтыр къыхагъэщыгъ.

ЫпшъэкIэ къызэрэхэдгъэщыгъэу, мэфэкI зэхахьэм къыдыхэлъытагъэу зипшъэрылъхэр дэгъоу зыгъэцакIэхэрэ къулыкъушIэхэм ащыщхэм УФ-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ ищытхъу тхылъхэр, министрэм ирэзэныгъэ тхылъхэр, званиякIэхэр афагъэшъошагъэх.

Мыщ ыуж къулыкъушIэхэр зэдырагъаштэу урамым къырыкIуагъэх.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах