Примерное время чтения: 3 минуты
45

ЦIыфхэм ягумэкIыгъохэр зэхашIэх, IэпыIэгъу афэхъух

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан общественнэ движениеу «Урысые Народнэ фронтым» и Адыгэ шъолъыр къутамэ хэтхэм тыгъуасэ аIукIагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковар, Адыгеим мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Юрий Петровыр, республикэм и Къэралыгъо Совет - Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Владимир Нарожнэр, министерствэ зэфэшъхьафхэм ялIыкIохэр.

ЫпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ общественнэ движением икъутамэ мы илъэсым Iофэу ышIагъэм изэфэхьысыжьхэр ашIыгъэх, къихьащт илъэсым пшъэрылъ шъхьаIэу зыфигъэуцужьыхэрэм атегущыIагъэх. Джащ фэдэу медицинэм, гъэсэныгъэм, культурэм, экономикэм, щыIэкIэ-псэукIэр нахьышIу шIыгъэным, нэмыкI лъэныкъохэм япхыгъэ общественнэ предложениеу къагъэхьазырыгъэхэр республикэм ипащэ къырахьылIагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ къэзэрэугъоигъэхэм закъыфигъазэзэ, Урысые Народнэ фронтым икъутамэу республикэм щыIэм иIофшIэн зэрэзэхищэрэм, цIыфхэм IэпыIэгъу зэрафэхъурэм осэшIу фишIыгъ, ащ илIыкIохэм афэрэзагъ. Тишъолъыр иобщественнэ-политическэ щыIакIэ ылъэныкъокIэ мы общественнэ движением мэхьанэу иIэм зэрэхэхъуагъэр къыхигъэщыгъ.

- Республикэм игъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэм анахьэу анаIэ зытырагъэтын фэе лъэныкъохэм ягъэнэфэнкIэ, гумэкIыгъоу, щыкIагъэу щыIэхэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ, УФ-м и Президент къыгъэуцугъэ пшъэрылъхэр гъэцэкIэгъэнхэмкIэ Народнэ фронтым илIыкIохэр тиIэпыIэгъушIух, - къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

Илъэсэу тызыхэтым Iофэу ашIагъэм изэфэхьысыжьхэм, тапэкIэ пшъэрылъэу зыфагъэуцужьыхэрэм, обществэр анахьэу зыгъэгумэкIырэ Iофыгъохэм къатегущыIагъэх Бэгъ Альберт, Щыщэ Людмилэ, нэмыкIхэри. ОНФ-м ифорумэу къалэу Ставрополь щыкIуагъэм Темыр-Кавказ ыкIи Къыблэ федеральнэ шъолъырхэм ащыпсэухэрэм ягумэкIыгъохэр къыщыраIотыкIыгъэх.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Адыгеим илIыкIо купи. Зэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, регион зэфэшъхьафхэм арыс цIыфхэм ящыкIагъэхэр, ягумэкIыгъохэр бэкIэ зэтефэх. Ахэр дэгъэзыжьыгъэнхэм, УФ-м и Президент ижъоныгъокIэ унашъохэр шъолъырхэм зэращагъэцакIэхэрэм лъыплъэгъэным ОНФ-м мэхьанэшхо реты. Владимир Путиныр зыхэлэжьэгъэ «Форум действий» зыфиIорэм бюджет ахъщэр шIуагъэ къытэу гъэфедэгъэным иIофыгъо щытегущыIагъэх. НэмыкI Iофтхьабзэу рагъэкIокIыгъэхэми республикэм илIыкIохэр ахэлэжьагъэх.

Мы илъэсыр пштэмэ, Адыгеим щыпсэурэ нэбгырэ 200-м ехъумэ ягумэкIыгъохэр ОНФ-м икъутамэу республикэм щыIэм къырахьылIагъэх. Ахэр зэрифэшъуашэу зэхэфыгъэнхэм, цIыфхэм IэпыIэгъу афэхъугъэным общественнэ движением хэтхэм анаIэ тырагъэтыгъ. Хабзэмрэ обществэмрэ зэдэгущыIэнхэм, зэгурыIоныгъэ азыфагу илъыным мэхьанэшхо зэриIэр, мы лъэныкъомкIэ Адыгеир щысэ зытепхын регионэу зэрэщытыр пстэуми къыхагъэщыгъ.

- Зэпэуцужьым, зэгурымыIоныгъэм шъухэмытэу, цIыфхэм IэпыIэгъу шъузэрафэхъущтым шъупылъ, ары цыхьэ къызкIышъуфашIырэр, къызкIышъуфэразэхэр, - къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

Бизнес цIыкIум ыкIи гурытым IэпыIэгъу афэхъугъэным, сэкъатныгъэ зиIэхэм яшIуагъэ арагъэкIыным, цIыфхэм щыIэкIэ-псэукIэ амалэу аIэкIэлъхэм ахэгъэхъогъэным, нэмыкI Iофыгъохэми къэзэрэугъоигъэхэр атегущыIагъэх. ГущыIэм пае, сэкъатныгъэ зиIэ сабыйхэм яфэIо-фашIэхэр зэрагъэцакIэхэрэм джыри уигъэрэзэнэу щытмэ, мы купым къыхиубытэхэу илъэс 18 е ащ нахьыбэ зыныбжьхэм реабилитацие акIунымкIэ, ящыкIэгъэ медицинэ IэпыIэгъур ягъэгъотыгъэнымкIэ гумэкIыгъуабэхэр щыIэх.

АР-м и ЛIышъхьэ кIэух зэфэхьысыжьхэр къышIызэ, ОНФ-м икъутамэу республикэм щыIэм къыIэтыгъэ гумэкIыгъохэр, щыкIагъэхэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ зэIукIэгъум хэлэжьэгъэ министерствэхэм ялIыкIохэм пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афишIыгъэх, ахэр гъэцэкIагъэхэ зэрэхъурэм ежь зэрэлъыплъэщтыр ариIуагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ и пресс-къулыкъу.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах