Примерное время чтения: 3 минуты
47

КIэлэегъаджэхэр агъэшIуагъэ

Майкоп, 9 октября - АиФ-Адыгея.

КIэлэегъаджэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэу АР-м и Къэралыгъо филармоние тыгъуасэ щыкIуагъэм хэлэжьагъ ыкIи зисэнэхьат мэфэкI хэзыгъэунэфыкIыхэрэм къафэгушIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Iофтхьабзэм къеблэгъагъэх Адыгеим и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м и Къэралыгъо упчIэжьэгъоу ТхьакIущынэ Аслъан, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, депутатхэр, муниципалитетхэм япащэхэр, общественнэ организациехэм ялIыкIохэр, кIэлэегъэджэ сообществэр, нэмыкIхэри.

Адыгеим и ЛIышъхьэ пэублэ псалъэ къышIызэ, шъолъырым Iоф щызышIэрэ кIэлэегъаджэхэм, ветеранхэм ямэфэкIкIэ къафэгушIуагъ. ТищыIэныгъэ гъогу тытезыщэхэрэ, тезыгъаджэхэрэ ыкIи тызыпIухэрэ, зисэнэхьат шIу зылъэгъурэ кIэлэегъаджэхэм тазэрафэразэр ятIонымкIэ непэрэ мафэр амалышIоу зэрэщытыр хигъэунэфыкIыгъ. КIэлэцIыкIу пэпчъ сэнаущыгъэу хэлъымкIэ зыкъызэIуихыным, къыткIэхъухьэрэ лIэужхэм яхэгъэгу шIу алъэгъоу пIугъэнхэм кIэлэегъаджэхэм, кIэлэпIухэм яIахьышхо зэрэхэлъыр, ащ къыхэкIыкIэ гъэсэныгъэм исистемэ къэралыгъомкIэ сыдигъуи анахь шъхьаIэу зэрэщытыщтыр республикэм ипащэ къыIуагъ.

«Ныбджэгъу лъапIэхэр, кIэлэегъэджэ IофшIэным иветеранхэр, шъуимэфэкI мафэкIэ сышъуфэгушIо, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат къэзэрэугъоигъэхэм закъыфигъазэзэ. — Мы сэнэхьатым зищыIэныгъэ езыпхыгъэхэм яIофшIэн хэшIыкIышхоу фыряIэм ишIуагъэкIэ къыткIэхъухьэрэ лIэужхэм шIэныгъэ куухэр зэрагъэгъотынхэ, щыIэныгъэмкIэ ящыкIэгъэщт сэнэхьатым феджэнхэ амал яI. Гъэсэныгъэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм, кIэлэегъаджэм имэхьанэ зыкъегъэIэтыгъэным афэшI къэралыгъом, республикэм непэ щашIэрэр бэ. Iофхэм язытет нахьышIу хъуным фэIорышIэ мыщ фытегъэпсыхьэгъэ лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн. Владимир Путиным къыгъэуцугъэ пшъэрылъхэм ащыщ мы илъэс благъэхэм гъэсэныгъэм ылъэныкъокIэ къэралыгъо анахь дэгъуипшIымэ Урысыер ащыщ хъуныр. Ар зэрифэшъуашэу зэшIохыгъэным тыпылъыщт. Непэ республикэм еджапIэхэр, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэр щытэгъэцэкIэжьых ыкIи щытэшIых, ящыкIэгъэ оборудованиякIэр аIэкIэтэгъахьэ, шэпхъэшIухэм адиштэрэ гъэсэныгъэ ыкIи къэбарлъыгъэIэс амалхэр ащытэгъэфедэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэриIуагъэмкIэ, анахьэу анаIэ зытырагъэтыщтыр кIэлэегъэджэ ныбжьыкIэхэм ягъэхьазырын ары. Ащ дакIоу мы сэнэхьатым епхыгъэу Iоф зышIэхэрэр социальнэу ухъумэгъэнхэм, обществэр ыкIи къэралыгъор IэпыIэгъу афэхъуным мэхьанэшхо зэряIэр хигъэунэфыкIыгъ.

«Республикэм гъэсэныгъэмкIэ исистемэ, шъолъырым ыкIи къэралыгъом зэрэпсаоу хэхъоныгъэхэр ашIынхэмкIэ шъуигъэхъагъэхэм, шъуиIофшIэн шъукъызэрекIуалIэрэм мэхьанэшхо зэряIэм щэч хэлъэп. Ащ къыхэкIыкIэ кIэлэегъаджэм щыIэныгъэм чIыпIэу щиубытырэм, ежь пшъэдэкIыжьэу ыхьырэми ахэхъо. Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ тикIэлэегъаджэхэр! ШъуимэфэкIкIэ джыри зэ сыгу къыздеIэу сышъуфэгушIо. Творческэ гъэхъагъэхэр шъушIыхэзэ джыри нахь лъэгэпIэ инхэм шъуанэсынэу, ежъугъаджэхэрэм шъуарыгушхон амал, псауныгъэ пытэ ыкIи щыIэкIэшIу шъуиIэнэу сышъуфэлъаIо», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат къэзэрэугъоигъэхэм закъыфигъазэзэ.

2019-рэ илъэсым зэхащэгъэ зэнэкъокъум изэфэхьысыжьхэм адиштэу, IофшIэнымкIэ гъэхъэгъэшIу зиIэ кIэлэегъэджэ анахь дэгъухэу къыхахыгъэхэ Галина Аветисовам, Надежда Бородкинам, КIэсэбэжъ Людмилэ афэгушIуагъэх, АР-м и ЛIышъхьэ и Дипломрэ сомэ мин 200 зырызрэ шIухьафтынэу афагъэшъошагъэх. Джащ фэдэу зэнэкъокъум илауреат хъугъэ нэбгыри 6-мэ дипломхэр ыкIи сомэ мин 50 зырыз хъурэ ахъщэ шIухьафтыныр къалэжьыгъэх.

Владимир Нарожнэм гущыIэр зештэм, АР-м и Парламент идепутатхэм ацIэкIэ зисэнэхьат мэфэкI хэзыгъэунэфыкIыхэрэм къафэгушIуагъ. АР-м и Парламент ирэзэныгъэ тхылъ нэбгырэ заулэмэ аритыжьыгъ.

КIэлэегъэджэ сэнэхьатым зищыIэныгъэ гъогу езыпхыгъэ пстэуми гущыIэ дэхабэ къафиIуагъ АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур. «УФ-м пIуныгъэмкIэ ыкIи просвещениемкIэ иIофышIэ гъэшIуагъ» зыфиIорэ щытхъуцIэр къэзылэжьыгъэхэм пащэр афэгушIуагъ, ар къэзыушыхьатырэ удостоверениехэр аритыжьыгъэх.

Тиансамблэ цIэрыIоу «Налмэсым», республикэм икIэлэцIыкIу творческэ купхэм къатыгъэ концертым мэфэкI зэхахьэр къыгъэбаигъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах