Примерное время чтения: 3 минуты
100

ЯпсэупIэ амалхэр нахьышIу ашIыщтых

Адыгеим икъуаджэхэм Iоф ащызышIэхэрэ унэгъо ыкIи специалист ныбжьыкIэхэм псэупIэ сертификатхэр зэраратыгъэхэр къэзыушыхьатхэрэ тхылъхэр тыгъуасэ мэфэкI шIыкIэм тетэу АР-м и Къэралыгъо филармоние щаратыжьыгъэх. Программэу «Къуаджэм зыпкъ итэу хэхъоныгъэхэр ышIынхэр» зыфиIорэм хэлэжьэгъэхэ ныбжьыкIэхэу, псэупIэ зэзыгъэгъотын е ышIын амал зиIэ хъугъэхэм ягушIуагъо адигощыгъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгеим и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, нэмыкIхэри.

АР-м и ЛIышъхьэ Iофтхьабзэм пэублэ псалъэ къыщишIызэ, псэупIэ сертификатхэр зэратыжьырэ пстэуми игуапэу къафэгушIуагъ. Унэгъо ыкIи специалист ныбжьыкIэхэм джы псэукIэ амалхэу яIэхэр нахьышIу ашIынхэ зэралъэкIыщтым мэхьанэшхо иIэу хигъэунэфыкIыгъ.

— Адыгеим непэ щытшIэрэр, щызэшIотхырэр зэкIэ зыфэгъэхьыгъэр тицIыфхэм щыIэкIэ-псэукIэ амалхэу аIэкIэлъхэр нахьышIу шIыгъэнхэр ары. Мыщ дэжьым къуаджэм хэушъхьафыкIыгъэу тынаIэ тет. Тиреспубликэ щыпсэухэрэм азыныкъо къоджэ псэупIэхэм адэс, арышъ, ащ хэхъоныгъэхэр ышIынхэр тэркIэ типшъэрылъ шъхьаI. Ащ фэшI тэ къыттефэрэр зэкIэ дгъэцэкIэщт, ащкIэ тиIэубытыпIэу щыт УФ-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ зэхигъэуцогъэ къэралыгъо программэр. Мыщ къыдыхэлъытагъэу газ ыкIи псырыкIуапIэхэр, автомобиль гъогухэр, фельдшер-мамыку IэзапIэхэр, гурыт еджапIэхэр, культурэм иунэхэр, спорт псэуалъэхэр тэшIых. Ащ дакIоу цIыфхэм псэуапIэхэр зэрагъэгъотынхэм иIофыгъо зэшIохыгъэнми тыпылъ. Унэгъо ныбжьыкIэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэныр къэралыгъом исоциальнэ политикэ илъэныкъо шъхьаIэхэм ащыщэу УФ-м и Президентэу Владимир Путиным къыгъэнэфагъ. Мыщ дэжьым анахь шъхьаIэу щытыр демографиер ары. Арышъ, унагъо зышIэнэу езыгъэжьагъэхэ ныбжьыкIэхэм ягухэлъхэр, рахъухьагъэхэр къадэхъунхэм, ящыкIэгъэ IэпыIэгъур ядгъэгъотыным сыдигъуи тыпылъ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат къэзэрэугъоигъэхэм закъыфигъазэзэ.

ЫпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ ведомственнэ программэм игъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу къуаджэм щыпсэухэрэ унэгъо ыкIи специалист ныбжьыкIэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэным пэIухьащт мылъкушхо Адыгеим къызэритIупщырэр АР-м и ЛIышъхьэ къыIуагъ. Республикэм исхэм мы программэр ашIогъэшIэгъон хъугъэ, къуаджэм ущыпсэузэ уищыIэныгъэ зэрифэшъуашэу бгъэпсын зэрэплъэкIыщтыр цIыфхэм къагурыIуагъ.

Аужырэ илъэситфыр пштэмэ, мы программэм хэлэжьагъэхэ ныбжьыкIэ 87-мэ псэупIэ амалхэу яIэхэр нахьышIу ашIынхэ алъэкIыгъ. Тыгъуасэ джыри нэбгырэ 25-мэ сертификатхэр аратыжьыгъэх. Ащ пэIухьащт сомэ миллион 24,7-р федеральнэ, республикэ ыкIи чIыпIэ бюджетхэм къатIупщыгъэх.

Мы купым къыхиубытэхэрэм IэпыIэгъу афэхъугъэныр шъолъырым ипащэхэм пшъэрылъ шъхьаIэу зыфагъэуцужьыгъ ыкIи ар зэрифэшъуашэу агъэцакIэ. Адыгеим и ЛIышъхьэ пчъагъэрэ къызэрэхигъэщыгъэу, яIофшIэнкIэ анахь шъхьаIэу щытыр республикэм щыпсэурэ нэбгырэ пэпчъ щыIэкIэ-псэукIэ тэрэз иIэныр, унагъохэм къарыхъухьэхэрэ сабыйхэм япчъагъэ нахьыбэ шIыгъэныр арых.

Сертификатхэр зэратыжьыгъэхэм ащыщэу Екатерина Демидовар нэужым къэгущыIагъ ыкIи къэзэрэугъоигъэхэм ацIэкIэ сыд фэдэрэ лъэныкъокIи АР-м и ЛIышъхьэу IэпыIэгъу къафэхъурэм зэрэфэразэхэр риIуагъ. Программэм ишIуагъэкIэ ягухэлъхэр щыIэныгъэм щыпхыращынхэ, яунагъохэм щыIэкIэшIу арылъын амал яIэ зэрэхъугъэр хигъэунэфыкIыгъ.

— Федеральнэ гупчэр IэпыIэгъу къытфэмыхъоу мы лъэныкъомкIэ итхъухьагъэр къыддэхъун ылъэкIыщтэп. УФ-м и Президентрэ Урысыем и Правительствэрэ яшIогъэшхо къытагъэкIы, ащкIэ ахэм тафэраз. Къуаджэм специалист ныбжьыкIэхэр дэсынхэм, Iоф щашIэным пае, псэукIэ амал тэрэзхэр яIэнхэ фае. А пшъэрылъыр гъэцэкIэгъэным тапэкIи тыпылъыщт, IэпыIэгъу тыкъышъуфэхъущт, — къыIуагъ кIэухым КъумпIыл Мурат.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах