75

НыбжьыкIэ сэнаущхэм язэхахьэу «Фыщт-2019»

Майкоп, 23 августа - АиФ-Адыгея.

Тыгъуасэ пчэдыжьым жьэу ныбжьыкIэ сэнаущхэм язэхахьэу «Фыщт-2019-рэ» зыфиIорэм хэлэжьэщтхэр зэрэугъоихи, километрипшI хъурэ гъогууанэу Яворовэ хыгъэхъунэм икIэу Фыщт езыщэлIэщтхэм техьагъэх. Мы мэхьанэ зиIэ Iофтхьабзэр зыщыкIорэр а чIыпIэр ары. НыбжьыкIэхэр Кавказ биосфернэ заповедникым ичIыпIэ хьалэмэтхэм апхырыкIыгъэх. Ахэм ягъусэу мы гъогууанэм икIыхьагъэкIэ рыкIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Мыгъэрэ Iофтхьабзэм Адыгеим ирайонхэм ямызакъоу, Краснодар краим, Къэбэртэе-Бэлъкъар ыкIи Къэрэщэе-Щэрджэс республикэхэм яныбжьыкIэхэри хэлажьэх. ЗэкIэмкIи нэбгырэ 300-м ехъу къекIолIагъ.

Мы Iофтхьабзэм хэлэжьэнхэм ыпэкIэ Мыекъуапэ тарихъ мэхьанэ зиIэ ичIыпIэхэр хьакIэхэм къарагъэплъыхьагъэх, Урысыем и Къэралыгъо быракъ и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэхэу къэлэ шъхьаIэм изыгъэпсэфыпIэ парк щыкIуагъэхэм ахагъэлэжьагъэх.

Яворовэ хыгъэхъунэм зыщытекIыщтхэм Адыгеим и ЛIышъхьэ къэзэрэугъоигъэхэм зафигъэзагъ, гъогур псынкIэ къафэхъунэу, зэIукIэр агу къинэжьынэу къафэлъэIуагъ.

«Зэкъош шъолъыриплIымэ къарыкIыгъэ ныбжьыкIэ анахь чанхэр, сэнаущхэр мыщ къыщызэрэугъоигъэх. Еджэным, спортым, общественнэ IофшIэным алъэныкъокIэ лъэгапIэхэм шъуанэсыгъ. Непи тызэгъусэу лъэгэпIакIэхэр тштэнхэ фае — зэпырыкIыпIэхэм, къушъхьэ лъагъохэм тахэкIынышъ, Кавказ икъушъхьэ сыджхэм ащыщэу Фыщт ылъапсэу ныбжьыкIэ форумыр зыщыкIощтым текIолIэщт. ЗэIукIэр окIофэкIэ шъуащыщ пэпчъ ныбджэгъукIэхэр, гукъэкI ыкIи шIэныгъакIэхэр къызэригъотыщтхэм, иIэхэмкIэ нэмыкIхэм зэрадэгощэщтым сицыхьэ телъ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Экологие-шIэныгъэ Iофтхьабзэхэр зэхахьэм къыдыхэлъытагъэх. Ахэм ахэлэжьэщтых Кавказ къэралыгъо природнэ заповедникэу Х. Г. Шапошниковым ыцIэ зыхьырэм ипащэхэмрэ инаучнэ IофышIэхэмрэ, Урыс географическэ обществэм илIыкIохэр. Шъолъырым итарихъ-культурэ кIэн епхыгъэ Iофыгъохэми щатегущыIэщтых.

ЗэIукIэм Iофыгъо шъхьаIэу къыдыхэлъытагъэр — Адыгеим и ЛIышъхьэрэ ткъош шъолъырхэм къарыкIыгъэ лIыкIохэмрэ язэдэгущыIэгъу. Ащ ныбжьыкIэхэр зыгъэгумэкIыхэрэ упчIэхэмкIэ шъолъыр пащэм зыщыфагъэзэн, гукъэкIэу яIэхэмкIэ дэгощэнхэ алъэкIыщт.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, икIыгъэ илъэсым Фыщт щыкIогъэ мыщ фэдэ зэIукIэгъур ары волонтер движениеу «Тлъапсэ къэтыухъумэн» зыфиIорэм егъэжьапIэ фэхъугъагъэр. Джы нэмыкI шъолъырхэми яныбжьыкIэхэр ащ къыхэлэжьэнхэм игугъапIэ щыI.

Мыгъэрэ Iофтхьабзэм джащ фэдэу къыдыхэлъытагъэх культурнэ ыкIи спортивнэ, экологическэ Iофтхьабзэхэр, зекIоныр.

«Адыгеим иныбжьыкIэхэмрэ икIэлэцIыкIухэмрэ шэпхъэшIухэм адиштэрэ гъэсэныгъэ агъотыным, шIэныгъэм, спортым, искусствэм ыкIи нэмыкI лъэныкъохэм икъу фэдизэу закъыщагъэлъэгъоным апае ящыкIагъэр ядгъэгъотыным тыпылъ. Мыщ дэжьым мэхьанэшхо иI ежьхэри къыддэгощэнхэм — зыгъэгумэкIыхэрэм, къырахьыжьэхэрэ IофыгъохэмкIэ тызэрадэIэпыIэшъущтым тащагъэгъозэным. «Фыщт» зыфиIорэ зэхахьэр анахь ашIогъэшIэгъонэу, шъхьадж игумэкIыгъохэмрэ игукъэкIхэмрэ къызэрихьылIэхэу, джэуапхэр, гупшысэгъухэр къызщигъотыхэу щытхэм ащыщ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах