81

Республикэм игъогухэм язытет тегущыIагъэх

Петербург щыкIорэ дунэе экономическэ форумым тегъэпсыхьагъэу къэралыгъо компаниеу «Урысыем иавтомобиль гъогухэр» зыфиIорэм ипащэу Вячеслав Петушенкэмрэ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ зэдэгущыIэгъухэр зэдыряIагъэх.

Гъогоу М-4 «Дон» зыфиIорэм епхыгъэ проектхэм, джащ фэдэу къыблэ лъэныкъомкIэ транспорт екIолIапIэхэм ягъэпсын иIофыгъохэм къащыуцугъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, республикэм ихэбзэ къулыкъухэм яIофшIэнкIэ апшъэрэ мэхьанэ зэратырэр джырэ уахътэм диштэрэ гъогу инфраструктурэр гъэпсыгъэныр ары. Ащ пае федеральнэ профильнэ ведомствэхэмрэ организациехэмрэ зэдэлэжьэныгъэ адыряIэщт, АВТОДОР-р ягъусэу проект ин заулэ зэшIуахыщт — къуаджэу Тыгъургъойрэ псэупIэу Лъэустэнхьаблэрэ адэжь гъогу зэхэкIыпIэ щагъэпсыщт.

Вячеслав Петушенкэм къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, гъогоу М-4 «Дон» зыфиIорэм, псэупIэу Лъэустэнхьаблэ ылъэныкъокIэ я 1342-рэ километрэм дэжь гъогу зэхэкIыпIэм ишIын зэрэрахъухьагъэм тетэу щэкIо. Къыблэ лъэныкъом транспортыр нахь икъоу лъыгъэIэсыгъэным епхыгъэу а IофшIэнхэр зэшIуахых. НэмыкI шъолъырхэми ащ фэдэ IофшIэнхэр ащэкIох, гущыIэм пае Воронеж хэкумкIэ Лосеврэ Павловскэмрэ къащызыухьащт гъогур, Ростов хэкумкIэ Аксай рекIокIыщт гъогур ыкIи нэмыкIхэр. А проектхэм амал къатыщт Къэралыгъо компанием хэгъэгум инэмыкI шъолъырхэр игъусэхэу игъорыгъозэ Урысыем икъыблэ игъогухэм заригъэушъомбгъунэу. ГущыIэм пае, Адыгеим, Ростов хэкум ыкIи Краснодар краим гъогу зэхэкIыпIэхэр ащашIыщтых.

«Гъогу отраслэм ылъэныкъокIэ гъэхъагъэу щыIэхэр нэрылъэгъух. Республикэм ащкIэ иинфраструктурэ хэпшIыкIэу нахьышIу хъугъэ: гъогу зэхэкIыпIэхэр ашIых, гъогухэм нахь зарагъэушъомбгъу ыкIи чIыпIэ гъэнэфагъэхэр агъэцэкIэжьых. Лъэпкъ проектым тегъэпсыхьагъэу а IофшIэнхэр агъэцакIэх. А пстэуми адакIоу гъогухэр щынэгъончъэнхэм тегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэхэм, тыкъэзыуцухьэрэ дунаим яягъэ рамыгъэкIыным тынаIэ атедгъэтыным мэхьанэшхо яIэу щыт. А пстэуми яшIуагъэкIэ цIыфхэм ящыIакIи нахьышIу хъущт, инвестициехэри Адыгеим нахьыбэу къыIэкIэхьащтых», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы: гъогоу М-4 «Дон» зыфиIорэм ичIыпIэ зырызхэр нахь зэрэзэтырагъэпсыхьэхэрэм дакIоу нэмыкI проектышхохэу транспорт инфраструктурэм ихэхъоныгъэ фытегъэпсыхьагъэу щытхэр Адыгеим щызэшIуахыщтых. Лъэпкъ проектэу «Автомобиль дэгъухэу щынэгъончъэу щытхэр» зыфиIорэм тегъэпсыхьагъэу мы лъэныкъомкIэ Iофышхо зэшIуахынэу къапыщылъ.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах