Примерное время чтения: 2 минуты
110

Республикэм щырагъэжьэгъах

Майкоп, 20 февраля - АиФ-Адыгея.

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиныр Федеральнэ ЗэIукIэм фигъэхьыгъэ ТхылъымкIэ щыIэныгъэм зыкъыщагъотынэу, яамалхэм зыкъызэIуарагъэхынэу, проектэу пхыращыхэрэм чанэу къахэлэжьэнхэу ныбжьыкIэхэм къяджагъ. Къэралыгъом ипащэ джащ фэдэу кIэлэцIыкIу сэнаущхэм атегъэпсыхьэгъэ гупчэу «Сириус» зыфиIоу Шъачэ щызэхэщагъэм анаIэ тыраригъэдзагъ.

«НыбжьыкIэхэм атегъэпсыхьэгъэ гупчэу «Сириус» зыфиIоу Шъачэ Iоф щызышIэрэм гъэхъэгъэшхохэр ешIых. Ащ фэдэхэр 2024-рэ илъэсым хэгъэгум ишъолъыр пстэуми къащызэIуахынэу рахъухьэщтыгъ. Ау илъэситIукIэ ар агъэцэкIэнэу зэрэхьазырхэр къызаIом, лъэшэу тигъэгушIуагъ», — хигъэунэфыкIыгъ Владимир Путиным.

КIэлэцIыкIу сэнаущхэм атегъэпсыхьэгъэ гупчэу «Сириусым» ехьыщыр гупчэхэр шъолъырхэм къащызэIухыгъэнхэм КъумпIыл Мурат дыригъэштагъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, ащ фэдэ Iофхэр республикэм щырагъэжьэгъахэх.

ГущыIэм пае, КъумпIыл Муратрэ фондэу «Талант и успех» зыфиIорэм ипащэу Елена Шмелевамрэ зэрэзэдэлэжьэщтхэм ехьылIэгъэ зэзэгъыныгъэм гупчэу «Сириусым» гъэрекIо щызэдыкIэтхэгъагъэх. Ащ тетэу шIэныгъэм, искусствэм, спортым алъэныкъокIэ кIэлэцIыкIу сэнаущхэм IэпыIэгъу языгъэгъотыщт республикэ гупчэ Адыгеим къыщызэIуахыщт.

«Зэрэхэгъэгоу ащ фэдэ гупчэхэр къащызэIухыгъэнхэм десэгъаштэ. Федеральнэ проектым амал къытитыщт ныбжьыкIэ сэнаущхэм якъыхэгъэщынкIэ ыкIи IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм и ЛIышъхьэ регион гупчэм изэхэщэнкIэ Адыгеим амалэу иIэхэр къыхигъэщыгъэх. Анахьэу осэшхо зиIэр республикэ хьисап еджапIэм опытэу иIэр ары. Гупчэу «Сириусыр» зызэхащагъэм къыщегъэжьагъэу ащ иметодикэхэр агъэфедэх. ГущыIэм пае, РЕМШ-м ипащэу Мамый Даутэ гъэсэныгъэ языгъэгъотырэ гупчэм ихьисап программэхэм якъыхэхынкIэ эксперт хъугъэ. Джы гупчэу «Сириусым» тегъэпсыкIыгъэу Адыгеим IофшIэныр щызэдылъагъэкIотэщт.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах