Примерное время чтения: 2 минуты
70

Шъыгъо-ШIэжь Мафэм изэхэщэн тегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат АР-м иобщественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзанрэ Адыгеимрэ Краснодар краимрэ арысхэ быслъымэнхэм ямуфтиеу Къэрдэнэ Аскэрбыйрэ Правительствэм и Унэ IофшIэгъу зэIукIэгъу щыряIагъ, Кавказ заор заухыгъэр илъэси 155-рэ зэрэхъурэм изэхэщэн тегущыIагъэх.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу ТхьакIущынэ Мурат, АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур, Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр, Адыгэ Хасэм хэтхэр.

Республикэм зэгурыIоныгъэ-зэдегъэштэныгъэ илъынымкIэ хэбзэ къулыкъум иIофышIэхэр, Адыгэ Хасэм, дин конфессиехэм ялIыкIохэр зэгъусэхэу Iоф зэрэзэдашIэрэр КъумпIыл Мурат игущыIэ къыщыхигъэщыгъ.

— Рэхьатныгъэу, зыпкъитыныгъэу республикэм илъыр къэтыухъумэн фае. Шъыгъо-ШIэжь Мафэр – тхьамыкIагъоу блэкIыгъэ лъэхъаным щыхъугъэу тарихъым къыхэнагъэр тыгу къызщыдгъэкIыжьырэр ары. Непэ ащ Адыгеим щыпсэухэрэ лъэпкъхэм языкIыныгъэ итлъэгъон фае. Тарихъым тылъыплъэжьын, зэфэхьысыжь тэрэзхэр тшIыжьынхэ ыкIи тапэкIэ тылъыкIотэн фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Къэблэгъэрэ мафэм республикэм Iофтхьабзэхэу щырекIокIыщтхэм зэхахьэм хэлэжьагъэхэр атегущыIагъэх. ЗэрагъэнафэрэмкIэ, жъоныгъуакIэм и 21-м Адыгеим митингхэр, шIэжь акциехэр, Iэнэ хъураехэр, къэгъэлъэгъонхэр щыкIощтых.

Мыекъуапэ къэлэ паркым къыщегъэжьагъэу ЗыкIыныгъэмрэ Зэзэгъыныгъэмрэ ясаугъэтэу щытым нэс къырыкIощтых. Митинг-реквием, нэмыкI Iофтхьабзэхэри зэхащэнхэу агъэнэфагъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах