93

НыбжьыкIэхэм язекIо гъогу

Майкоп, 17 августа - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат хэлажьэзэ, илъэситIу хъугъэу зэкIэлъыкIоу къушъхьэу Фыщт ылъапэ республикэм иныбжьыкIэхэу сэнаущ зыхэлъхэм яслет щызэхащэ. Урысыем и Президентэу Владимир Путиным и УказкIэ волонтерым и Илъэсэу агъэнэфагъэм тегъэпсыхьагъэу а Iофтхьабзэр макIо.

Республикэм икъэлэ ыкIи ирайон пстэуми ащыпсэурэ ныбжьыкIэхэм ялIыкIохэр, хабзэм икъулыкъухэм ыкIи муниципальнэ образованиехэм яIэшъхьэтетхэр ащ хэлажьэх. ПстэумкIи нэбгырэ 250-рэм ехъу къызэIукIагъ.

«Къушъхьэу Фыщт дэкIоегъэныр хабзэ хъоу фежьагъ. ЗэкIэми мы зекIоу зэхэтщагъэм епхыгъэ гукъэкIыжь фабэхэр къафэнэнхэу сыфай. КъэуцупIэм илъэхъан нахь уахътэ тиIэщт шъхьэихыгъэу тызэдэгущыIэнымкIэ, волонтерым и Илъэс тегъэпсыхьагъэу предложениеу къэшъухьыхэрэр тиреспубликэкIэ къызфэдгъэфедэнхэ зэрэтлъэкIыщтым, шIуагъэ къызэрахьыщтым сицыхьэ телъ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат слетым хэлажьэхэрэм закъыфигъазэзэ.

Инструкторхэр ягъусэхэу Яворовэ гъэхъунэм ылъэныкъокIэ къушъхьэу Фыщт ахэр дэкIуаехэу рагъэжьагъ. КъумпIыл Мурат апэ итэу, зэкIэми афэдэу гъэпсэфыпIэ-къэуцупIэу «Фыщт» нэс гъогур къадикIугъ. Километрэ 11,5-рэ фэдиз хъурэ гъогууанэр Кавказ къэралыгъо биосфернэ заповедникым ичIыпIэ анахь дахэхэм апхырыкIыгъ, Гъозэрыплъэ ыкIи Ермэл къушъхьэтхыри зэпачыгъэх.

КъэуцупIэу «Фыщт» слетым хэлажьэхэрэм щэджэгъошхэ дэгъу щарагъэшIыгъ. ЫпэрапшIэу шыхэмкIэ ящыкIэгъэщтыр зэкIэ а чIыпIэм нагъэсыгъагъ. А мэфэ дэдэм спорт лъэпкъ зэфэшъхьафхэмкIэ муниципальнэ командэхэр зэнэкъокъугъэх, джащ фэдэу языгъэпсэфын тегъэпсыхьэгъэ программи зэхащэгъагъ. КъумпIыл Мурати ахэм ахэлэжьагъ.

Пчыхьэм нахь пэблагъэу слетым хэлэжьэрэ командэхэм нэIуасэ афашIыгъэх ыкIи Адыгеим и ЛIышъхьэ IукIагъэх. Республикэм ипащэ дыряIэгъэ зэдэгущыIэгъур упчIэ-джэуап шIыкIэм тетэу гъэпсыгъагъэ. Ащ нэмыкIэу КъумпIыл Мурат ныбжьыкIэхэм къафиIотагъ Адыгеим исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэкIэ республикэм ипащэхэм Iофэу ашIэрэм фэгъэхьыгъэу, ныбжьыкIэхэр кIэщакIо зыфэхъухэрэ Iофтхьабзэхэм IэпыIэгъу ятыгъэнымкIэ программэхэр зэрагъэцакIэхэрэм ехьылIагъэу ыкIи предложение къыхьыгъ волонтер движениеу «Сохраним корни» зыфиIо-рэр зэхэщэгъэнэу. Адыгеим ичIыопс дахэрэ итарихъ-культурнэ кIэнрэ къэухъумэгъэнхэмкIэ ащ ишIуагъэ къэкIощт.

Урысыем и Президентэу Владимир Путиным Пятигорскэ щыкIогъэ форумэу «Мэщыкъо» зыфиIорэм бэмышIэу къыщиIогъагъэр республикэм и ЛIышъхьэ агу къыгъэкIыжьыгъ. В. Путиным къызэрэкIигъэтхъыгъэмкIэ, бюрократическэ структурэ заулэмэ ялъытыгъэмэ, волонтерхэм нахь шIогъэ ин хэлъэу Iоф ашIэу бэрэ къыхэкIы.

«Хэгъэгум и Президент къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, волонтерхэр зыгу ихыгъэ цIыфхэу щытых. Гум къикIырэ пстэуми шIуагъэ къэзытырэ кIэух афэхъу. Сицыхьэ телъ дэгъоу гупшысэн зылъэкIырэ, зыгу зэIухыгъэ цIыфхэр мыщ къызэрэщызэIукIагъэхэм», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм и ЛIышъхьэ дыряIэгъэ зэдэгущыIэгъум ыуж слетым хэлажьэхэрэм культурнэ программэ игъэкIотыгъэ ыкIи лъэпкъ къашъомкIэ Къэралыгъо академическэ ансамблэу «Налмэсым» иартистхэр зыхэлэжьэгъэхэ адыгэ джэгу афызэхащагъ.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах