Примерное время чтения: 3 минуты
293

Зэдэлэжьэныгъэ адыряIэнэу къафигъэпытагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат АР-м и Правительствэ и Унэ министрэхэм я Кабинет изэIукIэу тыгъуасэ щызэхищагъэм хэлэжьагъ Адыгеим ыцIэкIэ Федерацием и Совет хэт Хъопсэрыкъо Мурат.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ тапэкIэ регион ведомствэхэм афишIыгъэгъэ пшъэрылъхэр гъэцэкIагъэ зэрэхъугъэхэм тегущыIагъэх. Анахьэу КъумпIыл Мурат ынаIэ зытыригъэтыгъэр Адыгэ Республикэм иминистрэхэм яподразделение пэпчъ Iофэу ышIагъэмрэ бюджет пшъэрылъхэр гъэцэкIагъэ зэрэхъугъэхэмрэ ары. Джащ фэдэу къэкIощт илъэсым ибюджет игъэпсынкIэ предложениехэу къахалъхьащтхэр зыфэдэщтхэр. Адыгэ Республикэм финансхэмкIэ иминистрэу Долэ Долэтбый къызэриIуагъэмкIэ, 2018-рэ илъэсым мэкъуогъум и 22-м ехъулIэу республикэ бюджетым ихахъохэр сомэ миллиарди 4,3-рэ фэдиз хъугъэх, илъэсэу икIыгъэм ащ фэдэ иуахътэ елъытыгъэмэ, ар зэрэхъурэр проценти 103,1-рэ. Джащ фэдэу отраслэ зэфэшъхьафхэмкIэ федеральнэ бюджетым исубсидиехэр къаIэкIэхьанхэмкIэ заявкэхэм якъэтын лъэкIуатэ.

«Ведомствэ пэпчъ ынаIэ тетэу хъарджхэр рихъухьанхэ, федеральнэ къэралыгъо программэхэм нахь чанэу ахэлэжьэн фае. МыщкIэ мылъкоу зэхалъхьащтыр зыфэдизыщтыр къидзэгъэнми мэхьанэшхо иIэу щыт», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэриIуагъэмкIэ, Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ идепутатхэм ыкIи Адыгеим ыцIэкIэ сенаторхэм япшъэрылъхэр чаныгъэ хэлъэу зэрэзэшIуахыхэрэм яшIуагъэкIэ Iофыгъо къиныбэ агъэцэкIэн алъэкIы. Министерствэ зэфэшъхьафхэм яIэшъхьэтетхэм КъумпIыл Мурат пшъэрылъ афишIыгъ амалэу щыIэр нахьышIоу къызфагъэфедэнэу, республикэм ифедэхэр нахь икъоу къыдэлъытэгъэнхэмкIэ хабзэм икъутэмэ пстэуми акIуачIэ зэрагъэуIунэу.

Адыгеим ипащэхэм анахьэу анаIэ зытырагъэтыхэрэм ащыщых IофшIэным ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет зыфэдэр, промышленнэ производствэмкIэ гъэхъэгъэ инхэр шIыгъэнхэр. Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Олег Топоровым къызэриIуагъэмкIэ, мы илъэсым иапэрэ мэзитф республикэм ипредприятиехэм Iуащыгъэр проценти 7-кIэ нахьыбэ хъугъэ. Ушъхьагъу гъэнэфагъэхэр яIэхэу производствэм къыкIезыгъэчыгъэхэм мы лъэхъэнэ благъэхэм планым къыдилъытэрэ лъэгапIэхэм анэсыжьынхэу рахъухьагъ.

ЗэIукIэм лэжьыгъэм иIухыжьын епхыгъэ Iофыгъохэми къащыуцугъэх. Адыгэ Республикэм мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Юрий Петровым къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, хьэм иIухыжьын ыкIэм фэкIо, пстэумкIи тонн мин 41-м ехъу Iуахыжьыгъ, гектар пэпчъ центнер 47,5-рэ гурытымкIэ къырахыжьыгъ, гъэрекIорэм елъытыгъэмэ, ар нахьыб, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

Адыгеим и ЛIышъхьэ АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ пшъэрылъ фишIыгъ амал зэриIэм тетэу чIыгулэжьхэм нахьыбэу яшIуагъэ арагъэкIынэу, бжыхьасэхэмрэ гъэтхасэхэмрэ нахьыбэу къахьыжьынхэм анаIэ тырагъэтынэу.

Социальнэ Iофыгъохэм япхыгъэ министерствэхэми пшъэрылъ заулэ афашIыгъ. Ахэр зэпхыгъэхэр гъэмэфэ кIэлэцIыкIу гъэпсэфыгъор нахь тэрэзэу зэхэщэгъэныр, гъогухэм къатехъухьэрэ тхьамыкIагъохэм къакIегъэчыгъэныр, Адыгэ Республикэм псауныгъэм икъэухъумэнкIэ и Министерствэрэ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым имедицинскэ институтрэ медицинэм иIофышIэ IэпэIасэхэр къагъэхьазырынхэмкIэ зэдэлэжьэныгъэ-зэгурыIоныгъэ зэдыряIэныр. Спорт инфраструктурэм, псэолъэшIыным, социальнэ псэуалъэхэр гъэцэкIэжьыгъэнхэм яIофыгъохэм япхыгъэ нэмыкI пшъэрылъхэри афашIыгъэх.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах