56

Адыгеим и ЛIышъхьэ федеральнэ форумым къыщыгущыIагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат федеральнэ форумэу «Производительность 360» зыфиIорэм псалъэ къыщишIыгъ, проектэу «Правительствэ кIэугъоякIу» зыфиIорэр республикэм зэрэщыпхыращырэм ар къытегущыIагъ.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы 2017-рэ илъэсым ичъэпыогъу мазэ къыщегъэжьагъэу Адыгэ Республикэр а проектым зэрэхэлажьэрэр. Организацие 33-мэ къэралыгъо гъэIорышIэнымкIэ, мылъкум игъэзекIонкIэ, МФЦ-мкIэ, социальнэ ухъумэнымкIэ, гъэсэныгъэмкIэ, финансхэмкIэ, экономикэмкIэ, псауныгъэм икъэухъумэнкIэ, наукэмкIэ, культурэмкIэ ыкIи нэмыкI лъэныкъохэмкIэ проекти 117-рэ агъэцакIэ. Лъэныкъо заулэм Iофхэр фэдэ 20-кIэ нахьышIу ащыхъугъ.

«Проектым тыхэлэжьэным ыпэкIэ кIэугъоеным фытегъэпсыхьагъэхэ технологиехэр зыкIытищыкIагъэхэр дэгъоу къыдгурыIощтыгъ. Шъолъырым ипащэ пэпчъ иIофшIэн зыфэкIожьырэр цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъегъэIэтыгъэныр ары. ЭкономикэмкIэ хэхъоныгъэ умышIэу ар къыбдэхъущтэп, джащ фэдэ къабз IофшIэным ипроизводительность зыкъемыгъэIэтэу экономикэмкIи хъэхъоныгъэ пфэшIышъущтэп», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, пшъэрылъхэм язэшIохынкIэ гъэхъагъэу ашIыщтыр бэкIэ зэлъытыгъэр зэдырагъаштэу IофшIэныр зэрэзэхащэрэр ары. Проектым тегъэпсыхьэгъэ зэхэщэн IофхэмкIэ пэщэныгъэ зезыхьэрэр координационнэ советыр ары. Республикэ проект офисыр зэхэщэн, методическэ Iофтхьабзэхэм апылъ. Проект офисхэм проектхэм япхырыщынкIэ пэщэныгъэ зэрахьэ. Рабочэ купхэр ахэм япхырыщын фэгъэзагъэх.

Проектэу «Правительствэ кIэугъоякIу» зыфиIорэм диштэу Iофхэр зэхатщэхэзэ, шIуагъэ къытэу цIыфхэм Iоф ашIэныр зэпхыгъэр зэхэтфы зэхъум, кIаугъуаеу цIыфхэм зызэрагъэсэн фаем тыкъыфэкIуагъ. Тихэгъэгу непэ щыпсэурэ цIыфым ренэу Iоф зыдишIэжьын, нахьышIум фэкIон, нэмыкI цIыфэу къыготым фэгумэкIын фае. Джащ тетэу зекIонхэм иамалхэр Адыгеим щызетхьэхэу едгъэжьагъ», — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

КIэлэцIыкIу IыгъыпIэмрэ гурыт еджапIэмрэ къащегъэжьагъэу цIыфхэм кIаугъуаеу загъэсэн фае. Анахьэу тынаIэ зытедгъэтын фаер зипсауныгъэкIэ щыкIагъэ зиIэхэ кIэлэцIыкIухэр ащ фэдгъэсэнхэр ары.

Мы лъэныкъомкIэ апшъэрэ еджапIэхэм мэхьанэшхо яI. Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым лин-технологиехэр къызыщыдэлъытэгъэ программэхэр щагъэфедэх, ащ гъэсэныгъэ языгъэгъотыхэрэ организациехэм проектхэр адегъэцакIэх. ЗипсауныгъэкIэ щыкIагъэ зиIэхэ кIэлэцIыкIухэм Iоф зэрадашIэщт проектхэми ар афэгъэхьыгъ. Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетыр кIэугъоекIо апшъэрэ еджапIэхэм яассоциацие хэхьагъ, ащ иректорэу Къуижъ Саидэ мы ассоциацием ипащ. КIэугъоеным фэIорышIэх лин-технологиехэу предприятиехэм ащагъэфедэхэрэр.

«Урысыем и Президентэу Владимир Путиным пшъэрылъ къыгъэуцугъ IофшIэным ипроизводительность илъэс къэс проценти 5-кIэ зыкъегъэIэтыгъэнэу. Пащэхэмрэ IофышIэхэмрэ зэдырагъаштэу Iоф зэдашIэ, мылъкур кIаугъуае зыхъукIэ, ащ къыфэкIонхэ алъэкIыщт. Промышленностым, ЖКХ-м, транспортым щагъэфедэнхэ алъэкIыщтхэ шэпхъакIэхэр непэ къыхэтэхых», — къыIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ.

КъумпIыл Мурат зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, республикэм пшъэрылъ зыфегъэуцужьы 2024-рэ илъэсым нэс кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэмрэ гурыт еджапIэхэмрэ кIэугъоеным фытегъэпсыхьэгъэ проектым къыхищэнхэу. КIэлэегъаджэхэмрэ кIэлэпIухэмрэ зыщагъэсэщтхэ гупчэхэм язэхэщэнкIэ проектитIу Адыгеим щагъэцакIэ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипсалъэ икIэух къэралыгъо компаниеу «Росатомым» зэрэфэразэр къыщиIуагъ специалистхэм ягъэхьазырынкIэ, модульхэм якъыхэхынкIэ, проектхэм япхырыщынкIэ Адыгеим IэпыIэгъу къызэрэфэхъурэм фэшI.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах