Примерное время чтения: 3 минуты
28

Социальнэ Iофыгъохэр анахь шъхьаIэх

Майкоп, 15 октября - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет IофшIэгъу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Федеральнэ ыкIи лъэпкъ проектхэм къадыхэлъытэгъэ лъэныкъо шъхьаIэхэр шъолъырым зэрэщагъэцакIэхэрэм, къэгъэлъэгъон гъэнэфагъэхэм анэсыгъэнымкIэ пшъэрылъхэр зэшIохыгъэхэ зэрэхъурэм, тапэкIэ анахьэу анаIэ зытырагъэтын фаехэм ведомствэхэм япащэхэр къащыуцугъэх, зэфэхьысыжьхэр къашIыгъэх.

2019-рэ илъэсым чъэпыогъум и 1-м ехъулIэу республикэ бюджетыр гъэцэкIагъэ зэрэхъугъэм къытегущыIагъ АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиныр. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, 2018-рэ илъэсым мыщ фэдэ иуахътэ егъэпшагъэмэ, бюджетыр проценти 109,5-кIэ гъэцэкIагъэ хъугъэ. МыщкIэ муниципалитетхэми япшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу зэшIуахых.

Вице-премьерэу Наталья Широковам анахьэу ынаIэ зытыридзагъэр бюджетым епхыгъэу Iоф зышIэхэрэм ялэжьапкIэ къэгъэлъэгъон гъэнэфагъэхэм анэгъэсыгъэнымкIэ республикэм щызэшIуахыгъэр ары. Непэрэ мафэм ехъулIэу мыщ къыхиубытэрэ IофышIэ купхэм ащыщхэм ялэжьапкIэ къэгъэлъэгъоным кIэхьагъ, адрэхэмкIэ IофшIэныр лъагъэкIуатэ. ЛэжьапкIэм ылъэныкъокIэ шъолъырым иорганизациехэм чIыфэу ателъыгъэр сомэ миллионипшIым кIахьэщтыгъэмэ, непэрэ мафэм ар сомэ миллиони 5,7-м нэсэу къырагъэIыхыгъ.

Лъэпкъ проектхэм къадыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэр зэрагъэцакIэрэм изэфэхьысыжьхэр къышIыгъэх вице-премьерэу Сапый Вячеслав. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, мы пшъэрылъым епхыгъэу къэгъэлъэгъон гъэнэфагъэхэм акIэхьэгъэнымкIэ республикэм щызэшIуахырэр бэ, непи ахэм Iоф адашIэ. ГущыIэм пае, программэу «Экология» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу къуаджэу Кощхьаблэ екIолIэрэ псырыкIуапIэр ашIы. Джащ фэдэу спортым ылъэныкъокIэ мыл ордэунэжъ Мыекъуапэ щагъэпсы, къихьащт илъэсым иIоныгъо ехъулIэу ар аухынэу ары. Проектхэм ягъэцэкIэнкIэ щыкIагъэхэр щыIэх, ау ахэр дэгъэзыжьыгъэнхэм непэ анаIэ тет.

УФ-м и Президент къыгъэнэфэгъэ лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн мэхьанэшхо зэриIэр, шъолъырхэм хэхъоныгъэ ашIыным а пстэури зэрэфэIорышIэщтыр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ. Ащ къыхэкIыкIэ федеральнэ гупчэм къикIэу республикэм къыIэкIэхьэрэ мылъкур игъом ыкIи шIуагъэ къытэу гъэфедэгъэн зэрэфаер ведомствэхэм, муниципалитетхэм япащэхэм джыри зэ агу къыгъэкIыжьыгъ.

Гъэсэныгъэм, псауныгъэр къэухъумэгъэным, нэмыкI лъэныкъохэм япхыгъэ социальнэ псэуалъэхэм яшIынкIэ IофшIэныр нахь гъэлъэшыгъэн зэрэфаер республикэм ипащэ хигъэунэфыкIыгъ.

«УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр Урысыем и Премьер-министрэу Дмитрий Медведевым бэмышIэу зыIокIэм, цIыфхэм арагъэгъотырэ апэрэ медицинэ IэпыIэгъум пстэуми анахьэу анаIэ тырадзэнэу къафигъэпытагъ. Арышъ, фельдшер-мамыку IэзапIэхэм, сымэджэщхэм яшIын, язэтегъэпсыхьан тылъыплъэн фае. Лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэнкIэ пшъэрылъ шъхьаIэу щытыр республикэм щыпсэухэрэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэныр ары», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Джащ фэдэу пенсием кIонэу щытхэр икIэрыкIэу егъэджэжьыгъэнхэм ипрограммэ амалэу ыкIи шIуагъэу къытырэр къызфэгъэфедэгъэн, ащ телъытэгъэ ахъщэу къатIупщырэр игъом зищыкIагъэм пэIугъэхьэгъэн зэрэфаер АР-м и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ. Мыщ фэгъэзэгъэ гупчэм ипшъэрылъхэр зэригъэцакIэрэм икъу фэдизэу ыгъэрэзагъэп, ащ къыхэкIыкIэ IофшIэныр нахь агъэлъэшынэу къариIуагъ.

Къэралыгъом щызэхащэрэ зэнэкъокъоу «Урысыем ипэрытхэр» зыфиIорэм Адыгеим илIыкIохэр нахь чанэу хэлэжьэнхэ зэрэфаер КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ. ГъэIорышIэн IофшIэнымкIэ сэнаущыгъэ зыхэлъ ныбжьыкIэхэр къыхэгъэщыгъэнхэм ыкIи ахэм зыкъызэIуахын амал яIэным, шъолъырым кадрэхэмкIэ IэпэчIэгъанэ иIэным зэнэкъокъур афэIорышIэ. БлэкIыгъэ илъэсым зэхащагъэм изэфэхьысыжьхэм адиштэу дэгъоу зыкъэзыгъэлъэгъогъэ ныбжьыкIэхэм IофшIэпIэ чIыпIэхэр арагъэгъотыгъэх, нэбгыритIур пэщэ IэнатIэхэм аIухьагъэх. Ащ фэдэ екIолIакIэр мыгъи зэрагъэфедэщтыр республикэм ипащэ къыIуагъ.

Гухэлъэу, пшъэрылъэу яIэхэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнхэм пае ведомствэхэр къэралыгъо программэхэм, проектхэм нахь чанэу ахэлэжьэнхэ, ахэм шIуагъэу къатырэр къагурыIон зэрэфаер АР-м и ЛIышъхьэ кIэухым къыхигъэщыгъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах