Примерное время чтения: 2 минуты
115

Гъогу зэхэкIыпIакIэхэр ашIых

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ къэралыгъо компаниеу «Урысые автомобиль гъогухэр» («Росавтодор») зыфиIорэм иправление итхьаматэу Сергей Кельбахрэ Адыгеим итранспорт инфраструктурэ зызэрэрагъэушъомбгъущтым тегущыIагъэх.

Федеральнэ гъогоу М-4 «Дон» зыфиIорэм транспорт зэхэкIыпIэхэр зэрэщашIыщтхэм епхыгъэ Iофыгъом шъхьафэу зэIукIэгъум щыхэплъагъэх. Зигугъу къэтшIыгъэ гъогум игъэIорышIэн фэгъэзагъэр къэралыгъо компаниеу «Урысые автомобиль гъогухэр» зыфиIорэр ары. Мы гъогум щыщ километрэ 21,6-р Адыгеим щыпхырэкIы.

«Нахьыбэу автомобильхэр зэрыкIорэр Тэхъутэмыкъое, Теуцожь районхэм ащыгъэпсыгъэ гъогухэр ары. АдыгеимкIэ мэхьанэшхо иIэу щыт транспорт зэхэкIыпIакIэхэр шIыгъэнхэм. Ахэм яшIуагъэкIэ автомобильхэр нахьышIоу гъогухэм ащызекIо хъущтых, гъогурыкIонымкIэ шапхъэхэри къыдалъытэщтых», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

ГущыIэм пае, къэлэ гъэпсыкIэ зиIэ поселкэу Лъэустэнхьаблэ дэжь гъогу зэхэкIыпIэ щышIыгъэнымкIэ республикэр «Росавтодорым» езэгъыгъ. ООО-у «СтройЮгРегион» зыфиIорэм ащ игъэпсынкIэ зэзэгъыныгъэ дашIыгъах. ШIэхэу псэолъэшIын IофшIэнхэр рагъэжьэщтых. 2019-рэ илъэсым иIоныгъо псэуалъэр атынэу рахъухьэ.

Псэуалъэр зыщагъэпсыщт чIыпIэм Сергей Кельбахрэ КъумпIыл Муратрэ проектыр зэрэпхыращыщтым щытегущыIагъэх. А проектым диштэу автомобиль гъогу метрэ 1745,5-рэ агъэкIэжьыщт, IахьиплIэу зэтеутыгъэ гъогур, лъэсрыкIохэм атегъэпсыхьэгъэ зэпырыкIыпIэр агъэпсыщт. Джыдэдэм IофшIэнхэм зафагъэхьазырэу рагъэжьагъ, Iоныгъор ары ахэм нахь зызырагъэушъомбгъущтыр.

Къэралыгъо компанием ипащэ гъогурыкIонымкIэ шапхъэхэр къыдалъытэн зэрэфаем анаIэ тыраригъэдзагъ, общественнэ транспортымкIэ щынэгъончъэ чIыпIэхэм къэуцупIэхэр ащагъэпсынхэу, цIыфхэр тэрэзэу зэращэнхэм тегъэпсыхьэгъэ нэмыкI амалхэр зэрахьанэу игъо къафилъэгъугъ. Ащ епхыгъэу Адыгеим и ЛIышъхьэ Псэкъупсэ лъэсрыкIо зэпырыкIыпIэр гъэпсыгъэн зэрэфаер къыIуагъ. Ащ нэмыкIэу КъумпIыл Мурат гъогушIхэм пIалъэхэр къыдалъытэнхэу, Iофхэр дэгъоу зэхащэнхэу пшъэрылъ афишIыгъ. Республикэм ихэбзэ къулыкъухэми Iофыгъо заулэхэм язэшIохынкIэ IэпыIэгъу къазэрафэхъущтхэр къаIуагъ, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

Адыгеим и ЛIышъхьэ Тэхъутэмыкъое районым игъогухэм ащыщ горэм джыри автомобильхэр бэу зэрэщызекIохэрэр хигъэунэфыкIыгъ. Ащ пае республикэм ипащэ Краснодар икъокIыпIэ, икъыблэ лъэныкъохэр зэзыпхыщтхэ гъогу агъэпсынэу игъо ылъэгъугъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ зэрилъытэрэмкIэ, а псэуалъэхэр загъэпсыхэкIэ, транспортыр нахьышIоу зекIо, гъогурыкIонымкIэ шапхъэхэр къыдалъытэнри нахь Iэрыфэгъу хъущт.

Сергей Кельбах къызэриIуагъэмкIэ, Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ къэралыгъо компаниеу «Росавтодор» зыфиIорэмрэ зэдашIыгъэ зэзэгъыныгъэм къыдыхэлъытагъэу гъогухэмкIэ шъолъыр программэхэр Адыгеим щыпхырыщыгъэнхэмкIэ федеральнэ IэпыIэгъоу тапэкIи къаратырэр лъагъэкIотэщт.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах